Zasadnicza reforma samorządowa

W państwach socjalistycznych społeczności lokalne byty traktowane przez centralny ośrodek planujący jako czynnik pomocniczy ogólnego planu rozwoju kraju20. To właśnie dlatego wszystkie decyzje i inicjatywy władz lokalnych musiały być akceptowane przez organy zewnętrzne, zaś wśród członków’ społeczności lokalnych rodziła się bierność i przekonanie o słabości lokalnej władzy. Badania porównawcze przeprowadzone w 1966 r. w’ Indiach, Jugosławii. Polsce i USA uwidoczniły, że działacz powiatowy w Polsce najbardziej odczuwał brak autonomii w takich dziedzinach jak: budownictwo mieszkaniowe, zapewnienie wszystkim miejsc pracy, budowa szkól, budow’a szpitali, aptek, ośrodków zdrowia itp.21

czytaj więcej

URZĄD GMINY CZ. II

W systemie administracji finansowej7-’’ gmin dużą rolę odgrywa personel odpowiedzialny za realizację czynności wynikających z zasad prowadzenia gospodarki finansowej. Wydział czy oddział finansowy funkcjonujący w strukturze urzędu obsługującego ośrodek zarządzania ogólnego jakim jest zarząd, przede wszystkim rejestruje wszystkie wpływy i wydatki oraz zapewnia ich właściwy pobór i klasyfikację. Dlatego też od służb pracowniczych zatrudnionych w finansach gminnych oczekuje się aby wszystkie operacje finansowe były zgodne z planem finansowym, były właściwie asygnowane, dokumentacja powinna być kompletna i dokładnie opracowana oraz aby wszelkie operacje eliminowały ryzyko defraudacji czy nieprawidłowości.

czytaj więcej

Uprawnienia inspektorów kontroli

– prawo żądania niezbędnych informacji dotyczących działalności kontrolowanych jednostek, w szczególności ich gospodarki finansowej z. zakresu realizacji budżetu oraz gospodarki finansowej:

czytaj więcej

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Podatek dochodowy od osób prawnych jest istotnym źródłem dochodów budżetu państwa i odnosi się do podmiotów posiadających osobowość prawną2-17. Osobą prawną jest wyodrębniona jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami może występować jako samodzielny podmiot prawa cywilnego /jest to twór sztuczny powołany przez człowieka/. Na istotę osoby prawnej składają się:

czytaj więcej

Zapisy Konstytucji odnoście samorządów terytorialnych

Gdyby przytoczyć wszystkie akty prawne regulujące funkcjonowanie gmin, szczególnie zakres finansów lokalnych, to można byłoby lepiej zrozumieć trudności, przed jakimi stali i stoją niedoświadczeni jeszcze działacze samorządowi. Dodać też należy, że od chwili utworzenia samorządów terytorialnych wielokrotnie zmieniały się, często bardzo istotnie, rozwiązania prawne. Od 1990 roku powstały też nowe instytucje mające znaczenie w funkcjonowaniu gmin. Największe oczekiwanie w ugruntowaniu pozycji samorządu terytorialnego oraz w poszerzeniu reformy samorządowej wiązano z pracami nad nową konstytucją. Wynikiem kompromisu było przyjęcie ustawy zasadniczej, która odsyła w szczególnie istotnych kwestiach do ustaw, które ostatecznie mają rozstrzygnąć o

czytaj więcej

ZARZĄDZANIE GMINĄ CZ. II

Sukces samorządu terytorialnego jest funkcją stworzonych jej warunków przez państwo oraz wykorzystania miejscowego potencjału. Efektywna realizacja rozległego zakresu działania gmin i zróżnicowania charakteru ich zadań, wymaga spełnienia trzech podstawowych warunków:

czytaj więcej

ZARZĄDZANIE SAMORZĄDAMI TERYTORIALNYMI

Wynikiem zmian ustrojowych w Polsce po 1989 roku było m.in. utworzenie samorządów terytorialnych. Ta zmiana pozycji ustrojowej gmin doprowadziła przede wszystkim do upodmiotowienia społeczności lokalnej, która z mocy prawa tworzy gminę na określonym terytorium. Tym samym, z dotychczasowej jednostki podziału terytorialnego. przekształciła się w terytorialny związek samorządowy. Trzeba jednak podkreślić, że istota samorządu polega na utworzeniu i akceptacji przez państwo w dużym stopniu niezależnego od niego systemu organów i wyposażenie ich w odpowiednie kompetencje władcze. Wstępnym warunkiem tego jest zaakceptowanie przez władze państwa odrębnej sfery interesów społeczności lokalnej przy jednoczesnym istnieniu interesów całego społeczeństwa. Odrębność ta musi być określona trwałym i najwyższym aktem prawnym287 a jego podstawą musi być nadanie gminie osobowości prawnej i jej uwłaszczenie. Doświadczenia demokracji zachodnich dowodzą, że system władzy lokalnej skuteczniej niż administracja scentralizowana zarządza sprawami lokalnymi. Stąd wynika potrzeba ustalania daleko idącej samodzielności samorządów terytorialnych /gmin a także powiatów samorządowych/ w podejmowaniu decyzji odnoszących się do najbliższego otoczenia. Nie może to jednak oznaczać całkowitej autonomii i niezależności od państwa. Miejsce i pozycję samorządu terytorialnego w systemie organów publicznych wyznacza zawsze ustawodawstwo państwowe.

czytaj więcej

Zasady finansowania Sejmiku

Budżet sejmiku jest jednodzialowy /dział 91 -administracja państwowa, rozdział 9148/ i winien być przedłożony w postaci projektu przez prezydium do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – nie przewiduje się dlań instytucji prowizorium budżetowego. Przewodniczący sejmiku zobowiązany jest ogłosić uchwalę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania, bowiem finanse sejmiku, podobnie jak samorządów terytorialnych. są jawnie. Wszystkie operacje finansowe wykonywane są przez bank /sejmik sam wybiera bank – z wyjątkiem NBP/ wg zasad określonych w sferze budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedkłada prezydium /odpowiedzialne za prawidłową gospodarkę finansową/, zaś sejmik podejmuje uchwalę o udzieleniu bądź nie absolutorium dla prezydium. Analizując wydatki sejmików, można wyróżnić kilka podstawowych, powtarzających się pozycji:

czytaj więcej

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydaje przewodniczący zarządu

– oplata za pobyt osoby w izbie wytrzeźwień w związku z wykonywaniem przez gminę obowiązku zorganizowania i prowadzenia izb wytrzeźwień204:

czytaj więcej

Zmiany uchwały budżetowej

Zarząd po uchwaleniu budżetu przygotowuje szczegółowy podział dochodów i wydatków według: działów, rozdziałów i paragrafów – co ułatwi wykonywanie budżetu. Zmiany uchwały budżetowej w ciągu roku budżetowego mogą być dokonywane z zastosowaniem odpowiedniej procedury, przy czym:

czytaj więcej

Zróżnicowanie potencjału poszczególnych gmin

Aż do 1993 roku zakres zadań i kompetencji wszystkich gmin byl identyczny. Przy dużym zróżnicowaniu potencjału poszczególnych gmin nie było to rozwiązanie dobre. Duże gminy całkiem zasadnie uważały, że znaczną część zadań wypełnianych na ich terenie przez administrację rządową (na przykład prowadzenie szkól średnich, placówek ochrony zdrowia, instytucji kultury, domów pomocy społecznej, eksploatacja dróg) mogą wykonywać lepiej, niż wykonuje je administracja rządowa. Istniała jednak obawa, że do przejęcia takich zadań nie jest przygotowana znaczna część gmin mniejszych, o słabszym potencjale ekonomicznym. Stało się oczywiste, że dalsze utrzymywanie zasady jednolitości kompetencji gmin będzie hamowało ważne proces stopniowego rozszerzania zakresu zadań przekazywanych gminom.'”

czytaj więcej

ZWIĄZKI I POROZUMIENIA KOMUNALNE CZ. II

W przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w 1994 roku badaniacli m.in. nad funkcjonowaniem związków gmin. zapytano radnych o wykorzystywanie lej formy do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Z analizy uzyskanych informacji wynika, że ponad ‚/, gmin nie należała do żadnego związku międzygminnego i dotyczy to przede wszystkim gmin wiejskich. Wśród powodów nie zawarcia /wstąpienia/ związku stwierdzano przede wszystkim, że nie było takiej potrzeby /głównie radni ze wsi/ oraz, że brak było informacji o możliwości utworzenia takiego związku /też wieś/. Radni z gmin należących do związków międzygminnych pozytywnie oceniają efekty wspólnego działania /prawie 2/3 respondentów/, wśród ocen negatywnych dominują rolnicy nie inte- resując\ się polityką”4. Trzeba przyznać. ze te samorządy które wykorzystały praw ną możliwość utworzenia związku międzygminnego dla rozwiązywania wspólnego potrzeb zbiorow ości lokalnej uzyskują z tego tytułu korzyści i postrzegają to wyraźnie radni. Tam zaś. gdzie nie podjęto prób utworzenia związku międzygminnego, bądź gdzie nie powiodły się takie próby, opinia o możliwościach związków międzygminnych w lepszym wykorzystaniu miejscowego potencjału dla rozwiązywania problemów lokalnych jest mało pozytywna. Może ‚w szeregu wypadkach z pewnością tak jest/ to świadczyć o niedostatecznej wiedzy o związkach międzygminnych oraz o niedostatecznej aktywności lokalnych elit rządzących.

czytaj więcej

Szkolenie z zarządzania zmianą

Zarządzanie zmianą to ważna sprawa. Żyjemy w czasach zmian, dlatego warto umieć nimi zarządzać. Coraz więcej osób chce zająć się takimi zmianami, bo mają one sens oraz cel. Dzisiaj Polska oferuje dobre szkolenia z zarządzania zmianą. Oferowane są przez wiele firm prywatnych i mają ogromne znaczenie...

czytaj więcej

Angielski online – moda czy wygoda?

Angielski online jest modny i wygodny. W obecnych pełnych pośpiechu czasach coraz więcej osób taki język chce studiować i cieszyć się nim w pełni. Wysoka jakość nauczania języka jest ważna, a klienci oczekują tego najbardziej. Kursy angielskiego online są zróżnicowane – jedne koncentrują się na słownictwie, inne na gramatyce, jeszcze inne na umiejętności konwersacji...

czytaj więcej