Monthly Archives Styczeń 1970

ZARZĄDZANIE GMINĄ

System zarządzania gminą charakteryzuje się swoją specyfiką wynikającą z istoty tej organizacji oraz jej roli rozciągającej się niemal na wszystkie sfery życia lokalnej społeczności i mającej także znaczenie w makroskali /np, państwa/. Istota systemu zarządzania gminy charakteryzuje się następującymi właściwościami:

czytaj więcej

ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZ. II

Jednocześnie, wraz z transformacją i przebudową systemową, wiele podmiotów /przedsiębiorcy krajowi i zagraniczni, dawni właściciele a także samorządy terytorialne/ stara się przejąć wiele nieruchomości dotychczas pozostających w dyspozycji państwa – co nie jest łatwe m.in. z uwagi na nie uregulowane często stosunki własnościowe. Przedsiębiorcy prywatni i osoby zainteresowane inwestowaniem zainteresowani są przejęciem przestrzeni o najlepszej lokalizacji – stąd często najdroższych. Drogie dotychczas budownictwo zostanie zmuszone do kupowania tanieli terenów i wyjścia poza miasto. Zaś samorządy wzorem państw rozwiniętych będą zmuszone do przeznaczania części środków na tanie budownictwo /co w obliczu aktualnej sytuacji finansowej gmin jest bardzo odległe/. W gminach wiejskich samorządy chętnie wyzbywają się budynków komunalnych – jak jednak wskazuje na to obsenvowana praktyka, bardzo często ludzie nie chcą wyzbyć się przywileju mieszkania w cudzych i tanieli zasobacli – a bardzo często nie stać icit na opiaty przewyższające ich możliwości płatnicze. Problem ten będzie narastał i odnosił się będzie do wszystkich właścicieli, którzy dążyć będą do urealnienia ceny wynajmu, tak aby środki z tego tytułu pokrywały koszty eksploatacji i niezbędnych remontów i modernizacji /nie mówiąc o zyskach w przypadku właścicieli prywatnych nieruchomości/.

czytaj więcej

PLATA ADIACENCKA

Jest to opłata obowiązująca od niedawna i dotyczy m.in. osób, które otrzymały wydzielone działki budowlane. Wysokość tej opłaty ustalana jest na poziomie 50 proc. pomiędzy wartością gruntów posiadanych przez zainteresowaną osobę przed scaleniem i podziałem, pomniejszoną o odszkodowanie za część gruntów przejętych na własność gminy z mocy prawa, a wartością działek budowlanych otrzymanych przez tę osobę w wyniku scalenia i podziału. Wartość gruntu przyjmuje się według wartości ustalonej przy wywłaszczaniu nieruchomości. Obowiązek opłaty adiacenckiej ciąży również na tych właścicielach gruntów, którzy zobligowani są do wnoszenia udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych, odpowiednio do wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania na nich tych urządzeńlsy.

czytaj więcej

Szczegółowy zakres zadań izb

W posiedzeniu kolegium izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel instytucji, której sprawa jest rozpatrywana. Wydanie negatywnej opinii przez izbę jest równoznaczne z powiadomieniem odpowiednich organów /rady samorządu terytorialnego, wojewody, ministra finansów czy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych/.

czytaj więcej

Obrona i ugruntowanie samorządu terytorialnego

Spośród pozostałych zasad należy jeszcze wymienić następujące jako, szczególnie istotne:

– jeśli bardziej ogólne postanowienia ustawy nie stanowią inaczej, społeczności lokalne powinny móc samodzielnie ustalać wewnętrzną strukturę organizacyjną, tworząc jednostki dostosowane do specyficznych potrzeb i umożliwiające skuteczne zarządzanie:

czytaj więcej

Kryzysogenny scenariusz samorządności

Dokonując analizy funkcjonowania samorządów’ terytorialnych w Polsce po II wojnie światowej trzeba wskazać, że wszelkie kryzysy prowadziły do ograniczenia samorządności społeczeństwa polskiego. Jak wskazuje na to Anna Turska, w okresie tym zaznaczy! się kryzysogenny scenariusz samorządności, który można opisać następująco:

czytaj więcej