Monthly Archives Czerwiec 2015

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

Podatek ten płacą osoby fizyczne będące posiadaczami psów. Wysokość stawek podatku od posiadania psów Lístala rada gminy i nie może on przekroczyć podatku oraz zarządza jego pobór w drodze inkasa. Ustawodawca określił także zakres zwolnień podatkowych /oczywiście rada uchwałą może wprowadzić również i inne zwolnienia/. Podatku nic pobiera się:

czytaj więcej

Dochody gminy z tytułu podatków

Odrębną formą dochodów rad narodowych były dochody pochodzące z funduszy celowych, czyli scentralizowanych zasobów pieniężnych mających określone przeznaczenie. samorząd terytorialny . Podmiotem podatku jest ten. kto go płaci osobę, jednostki oruanizacs jne zobowiązane z mocy prawa do płacenia podatku . zaś przedmiotem podatku jest stan prawne sytuacja . z. którem ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Może to być np. osiąganie dochodu, nabycie, posiadanie lub zbycie majątku, wydatkowanie dochodu. Nieodpłatność wskazuje na to. że podmiotowi, któiy uiści! podatek nie przysługuje z tego tytułu roszczenie wzajemnego świad- cz.enia ze strony państwa. Wpływy z podatków powiększają ogólną sumę dochodów budżetowych. Z budżetu zaś finansowane są zadania ogólnospołeczne, z których korzystają szerokie kręgi podatników. Przymusowość odróżnia podatek od świadczeń dobrowolnych. Stosunkiem podporządkowania jest stosunek między podmiotem zobowiązanym do płacenia podatku i podmiotem uprawnionym do jego nakładania. Stąd organ administracji finansowej państwa może wyegzekwować obowiązek świadczenia podatku. Bezzwrotność oznacza, źe niszczony- podatek nie podlega zwrotowi. Charakter pieniężny podatku wyróżnia go wśród innych świadczeń osobistych i materialnych na rzecz państwa.

czytaj więcej

Stawki stałych podatków

Prawo wprowadza również określenie „dochody należne gmin” – są to takie dochody, które gmina może uzyskać w podatkach: rolnym /stosując średnią cenę skupu żyta określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego/ i leśnym. i innych podatków wg górnych stawek, z wyjątkiem podatku od środków transportu /z którego dochody stanowią wpływy realizowane przy zastosowaniu stawek określonych w uchwałach rad gmin/, bez zwolnień, ulg, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych149.

czytaj więcej

Dochody gminy z tytułu podatków – kontynuacja

Wraz z utworzeniem samorządów terytorialnych, instytucji dysponującej zakresem własnych kompetencji, wzrosła rola podatków i opłat lokalnych. Stanowią one ważny element finansów komunalnych i oczywiście są środkiem lokalnej polityki podatkowej. Warto przypomnieć, że podatki i opłaty lokalne swą obecną nazwę przyjęły dopiero w zapisie ustawowym w 1985 roku. Wcześniej określane były jako podatki i opłaty terenowe wprowadzone w 1951 roku. Podatki i opłaty terenowe miały charakter świadczeń obligatoryjnych /podatek od nieruchomości, podatek od lokali i podatek targowy/ bądź fakultatywnych /podatek miejski – pobierany w formie dodatku od podatku od lokali, podatek od zbytku mieszkaniowego – od pomieszczeń uznanych za zbędne w związku np. z matą liczbą mieszkańców, podatek od posiadania psów, podatek od polowania i rybołówstwa, także oplata administracyjna i targowa/. W 1955 roku zniesiono podatek od zbytku mieszkaniowego i podatek od polowania i rybołówstwa /podatki niewiele znaczące w budżetach gmin/ oraz dołączono podatek targowy do opłaty targowej. W miejsce istniejących wcześniej taks i opłat kuracyjnych wprowadzono opłatę uzdrowiskową oraz ustanowiono nową opłatę w wymiarze lokalnym, mianowicie opłatę od środków transportowych. Regulacje prawne z 1955 roku były wielokrotnie zmieniane, w 1958 roku wprowadzono podatek konsumpcyjny od spożycia w nocnych lokalach rozrywkowych – płaciły go osoby spożywające w nocnych lokalach rozrywkowych po godzinie 23, natomiast w 1962 roku podatek miejski włączono do podatku od lokali oraz zniesiono podatek od środków transportowych od rolników pobierany od koni. Istotną zmianę w podatkach i opłatach terenowych wprowadzono w 1975 roku. Ustawa wydana w tym roku obejmowała swym zakresem takie dochody budżetów rad narodowych stopnia podstawowego, jak: podatek od nieruchomości. podatek od lokali, podatek od posiadania psów’, opłatę targową, opłatę od środków transportowych, opłatę klimatyczną oraz opłatę administracyjną za czynności urzędowe nie będące przedmiotem opłaty skarbowej. W podatkach od nieruchomości i od lokali zmieniono istotnie konstrukcję tych podatków’ i zasady naliczania. Za podstawę opodatkowania przyjęto powierzchnię budynku lub lokalu. Nie zmieniły się zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków należących do jednostek gospodarki uspołecznionej. Przepisy te uchylono w 1982 roku, aby w 1990 roku powrócić do koncepcji wspólnego opodatkowania podatkiem od nieruchomości wszystkich grup podatników.

czytaj więcej

Rzecznik dyscypliny budżetowej

Organem II instancji dla rozstrzygnięć w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej jest Główna Komisja Orzekająca przy Ministrze Finansów. Zawiadomienie o naruszenie dyscypliny budżetowej /przekroczenie zasad właściwej gospodarki budżetowej/ składa organowi I instancji kierownik jednostki organizacyjnej, a jeżeli on tego nie uczyni w ciągu 30 dni od chwili powzięcia informacji o naruszeniu dyscypliny budżetowej, zawiadomienie takie zobowiązany jest złożyć kierownik jednostki nadrzędnej. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny budżetowej powinno zawierać:

czytaj więcej

SUBWENCJA NA PODSTAWOWE WYDATKI BIEŻĄCE GMIN

Ustawa o samorządzie terytorialnym ustaliła prawo gmin do otrzymywania subwencji ogólnych oraz zobiektywizowany charakter tych subwencji. Nie ustalony został jednak precyzyjny sposób naliczania łych subwencji /ustalania globalnej wielkości subwencji, zatem kwoty do podziału między gminy/. Nie uczyniła tego też ustawa z 14 grudnia 1991 roku o dochodach gmin. W praktyce posługiwano się metodą wynikową opartą na szacunkach i przewidywanych dochodach i wydatkach gmin oraz możliwościami budżetu państwa. To powodowało, że gminy nie były w stanie przewidzieć wielkości subwencji – co utrudniało im proces konstruowania własnych budżetów /czekały na uchwalenie budżetu państwa/.

czytaj więcej

System gospodarki finansowej samorządów terytorialnych

Ma to daleko idące konsekwencje, albowiem działalność organów gminnych i osób sprawujących w samorządach funkcje publiczne może być przedmiotem zainteresowania wszystkich obywateli i mogą oni domagać się informacji praktycznie we wszystkich sprawach samorządów. Decydującym elementem kształtującym w pierwszym okresie funkcjonowania samorządów terytorialnych system gospodarki finansowej było:

czytaj więcej

Formalno-prawne rozwiązania samorządowe

Już na pierwszym merytorycznym posiedzeniu w dniu 29 lipca 1989 raku „Solidarnościowy” Senat podjął jednogłośnie uchwalę podkreślającą konieczność istnienia autentycznego samorządu miast i gmin. Pakiet ustaw samorządowych stal się pierwszą inicjatywą ustawodawczą Senatu. Trzeba przyznać, że konstruowane pod wpływem „okrągłego stołu”, w warunkach dużego wpływu elit pozostających w socjalistycznym układzie władzy akty prawne, cechowała logika swoistej spolegliwości społecznej. Pomimo tego, wybory z. dnia 27 maja 1990 roku zapoczątkowały realny proces głębokich przemian ustrojowych – przemian, które zapewne zaskoczyły większość uczestników układu „okrągłego stołu”. 27 maja 1990 roku w wyborach samorządowych do 238.1 rad gmin uczestniczyło ponad 11 mlii obywateli Z42.27 proc. uprawnionych/. Z tej perspektywy wielość problemów, które pojawiły się tuż po wejściu podstawowych aktów regulujących funkcjonowanie samorządów terytorialnych, wydaje się czymś naturalnym. Dlatego też, powołując się na Zytę Gilowską, warto opisać ówczesny stan świadomości i wiedzy /także ocenę podjętych decyzji/ autorów /także członków organów’ państwowych/ pierwszych formalno-prawnych rozwiązań samorządowych:

czytaj więcej

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE CZ. II

Obecnie skargę na rozstrzygnięcie kolegium wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a nie jak poprzednio za pośrednictwem kolegium. Skargę wnosi się bezpośrednio do Sądu w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w’ sprawie, a w’ innych przypadkach w terminie 30 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dow iedzieć o podjęciu aktu lub innej czynności organu uzasadniającej wniesienie skargi100. Ustawa z 12 października 1994 r. przyznaje kolegium, w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, nowe uprawnienie typu kontrolno-nadzorczego w odniesieniu do organów gmin. Uprawnienie to polega na możliwości żądania niezbędnych informacji i dokumentów dotyczących działalności organów gmin oraz wglądu w dokumentację spraw rozpatrywanych przez kolegium.

czytaj więcej

STRADEGIA ROZWOJU GIMIINY CZ. II

Potrzeba opracowania w każdej gminy strategii rozwoju, zatem ustalenia podstawowych kierunków rozwoju czy ustalenia priorytetów w określonej perspektywie czasu, powinna dostarczyć władzom lokalnym podstaw racjonalnego działania i stanowić możliwość przeciwdziałania zjawiskom okresu przejściowego, takim jak niecierpliwość ludności i rządzących, cfięć uzyskania szybkich i często spektakularnych efektów oraz ograniczoność możliwości osiągnięcia w krótkiej perspektywie rysowanej często w kampanii wyborczej wizji. Strategię można określić jako sposób osiągania wyznaczonych celów przez sterowanie rozwojem, zaś planowanie strategiczne jako formę działania w toczeniu często podlegającym szybkim przeobrażeniom-‚. W odniesieniu do samorządów terytorialnych, które są podmiotem, bowiem jako całość uzyskały osobowość prawną, podmiotem strategii jest społeczność lokalna a przedmiotem fizyczna rzeczywistość pozostająca w obrębie gminy lub mająca na nią wpływ. Opisując i analizując podmiot strategii /wszystkie elementy definiujące społeczność lokalną/ oraz przedmiot strategii /środowisko naturalne, infrastruktura, wykorzystanie istniejących zasobów/ dokonujemy tym samym swoistej diagnozy stanu istniejącego. Wskazujemy zatem to wszystko co może stać się pomocne w procesie rozwoju gminy i co może przeszkodzić, jakie sfery zostały ukształtowane w stopniu wystarczającym, a jakie należy i w jakiej kolejności zmienić. W oparciu o tak skonstruowany obraz gminy centrum zarządzania ogólnego winno określić podstawowe problemy do rozwiązania w szerokiej gamie spraw pozostających w kompetencji gminy, szczególnie odnoszące się do likwidacji sfer ubóstwa. Na drodze tej wystąpią zagrożenia /np. konflikty w związku z nierealizowaniem potrzeb podstawowych, trudności w utrzymaniu wyeksploatowanej często infrastruktury technicznej i społecznej, niewykorzystanie szans rozwojowych, podjęcie nietrafnych decyzji/ oraz szanse /np. potencjał materialny i intelektualny gminy, trafne inwestycje, przedsiębiorczość mieszkańców/. Właściwie opracowana strategia powinna w miarę precyzyjnie ustalić relację między szansami i zagrożeniami oraz uwzględniać prawdopodobny scenariusz zdarzeń związanych z realizacją strategii. Należy też wziąć pod uwagę dynamikę przemian towarzyszących okresowi przejściowemu a nawet kryzysowi niektórych sfer życia gospodarczego czy społecznego. Plan strategiczny rozwoju gminy winien być dokumentem uchwalonym przez radę a jego struktura może być następująca:

czytaj więcej

Zakres kompetencji zadań budżetowych w gospodarce scentralizowanej

Gospodarka finansowa gminy, stąd i planowanie, realizowane jest w oparciu o budżet uchwalony przez, radę samorządu terytorialnego. Autorzy różnic określają pochodzenie stówa budżet: od łacińskiego słowa „bulga”, które początkowo znaczyło torbę, koszyczek /przeznaczony do zbierania dochodów/ następnie przyjęło się ono w słownictwie angielskim, a potem w wielu innych krajach12-1 oraz od normandzkiego słowa „bou- gette”, co oznacza woreczek skórzany służący do przechowywania pieniędzy126. W polskiej skarbowości wyraz „budżet” wywodzi się najprawdopodobniej z czasów Królestwa Kongresowego. Obecnie w literaturze, budżet definiowany jest jako akt stanowiący zestawienie dochodów i wydatków na z góry ustalony okres i zatwierdzany przez najwyższą władzę ustawodawczą państwa127. W systemie budżetowym wyróżniamy budżet państwa i budżety terenowe.

czytaj więcej

Szereg możliwych działań nieformalnych

Prowadzone badania, w nich szczególnie prezentowane opinie ze strony przedstawicieli organów samorządowych, wskazują na szereg możliwych działań nieformalnych nie zawsze służących interesowi ogólnemu, tak ze strony członków lokalnych elit rządzących jak i urzędników rządowych dysponujących, bądź mających wpływ na dysponowanie, środkami publicznymi. Rodzi to konflikty, prowadzi do kontroli i często przekonania o potrzebie scentralizowania niektórych procesów decyzyjnych /opow-iadają się za tym rzecznicy silnej władzy centralnej gromadzącej w sobie wielość kompetencji/. Każdy konflikt prowadzi do zainteresowania się nim /często bezpośredniego/ organów nadzoru, w tym administracji scentralizowanej. Wynikiem konfliktu może być podyktowanie radzie, zarządowi czy wybranym uczestnikom procesów rządzenia /np. w wyniku zaleceń pokontrolnych realizowanych przede wszystkim przez organy podporządkowane administracji scentralizowanej, mało zreformowanej i opierającej się o ludzi nie znających samorządów i gospodarki rynkowej/ zaleceń do wykonania akceptowanych przede wszystkim przez organ pozasamorządowy. Burzy to bardzo istotnie proces zarządzania ogólnego w wielu samorządach terytorialnych.

czytaj więcej