Monthly Archives Listopad 2015

ŚRODKI SPECJALNE

Stanowią najprostszą formę pozabudżetowego finansowania działalności gminy, powiązaną organizacyjnie z macierzystą jednostką budżetową, leli istota polega na finansowym i rachunkowym wyodrębnieniu pewnych ściśle określonych dochodów, uzyskiwa- nych z prowadzonej przez jednostkę budżetową działalności ubocznej lub części jej działalności podstawowej, i przeznaczeniu ich na pokrycie kosztów prowadzenia takiej działalności. Dochody te najczęściej pochodzą z odpłatności za prowadzoną przez jednostkę budżetową działalność administracyjną lub usługową, z wpłat uczestników wspólnych akcji gospodarczych, z darów i podobnych źródeł. Najczęściej gminy decydują się na wybór tej formy finansowania dla takiej działalności, która nie wymaga specjalnego organizacyjnego i personalnego wyodrębnienia z macierzystej jednostki budżetowej. Konieczność jednak prowadzenia odrębnego rachunku bankowego, oddzielnej ewidencji, rachunkowości oraz sprawozdawczości nie stanowi zachęty dla gmin do szerszego korzystania z takiej formy finansowania zadań2-‚’1,1. Środki specjalne może powoływać i likwidować rada gminy w formie uchwały zwierającej:

czytaj więcej