Monthly Archives Czerwiec 2017

Samorząd terytorialny jest strukturą publiczną

Samorząd terytorialny jest strukturą publiczną, z którą każdy ma do czynienia niemal każdego dnia. Zdecydowana większość spiaw życiowych mieszkańców gmin załatwiana jest /lub powinna być/ przez organy władzy lokalnej. Podporządkowanie tych organów mechanizmom demokratycznych wyborów nakazuje sądzić, że organy te w sposób najbardziej skuteczny i zgodny z interesem wspólnoty samorządowej realizować będą zbiorowe i indywidualne sprawy wniesione przez obywateli. Aby tak się stało niezbędne jest właściwe zarządzanie wspólnotą gminną a w ramach tego planowanie zmierzające do efektywnego wykorzystania środków finansowych publicznych. W ramach planowania finansowego samorządy terytorialne winny opracowywać plany wieloletnie, odpowiednio skoordynowane z zasobami i możliwościami instytucji gminnych. Z obserwacji można wysnuć wniosek, że wiele gmin planowanie finansowe sprowadza tylko do opracowywania rocznych budżetów. W związku z tym, że praktyka nie ukształtowała konieczności szerzej na len lemat pisze J. Jacyszyn, Gazeta Prawna nr 2 (135) z 6 – 8 stycznia 1997 r.. „Brak zdolności upadłościowych” s 7 i 26. proponowania wyborcom programów cz\ planów na całą kadencję byłoby to przedmiotem ocenv wvborców a więc całej społeczności lokalnej’, to roczne budżety bardzo często są planem niew ielkiego kręgu osób uczestniczących w procedurze jego opracowywania i nie są zawsze znane większej liczbie obywateli. Aczkolwiek wyborcy oceniają pracę radnych przy okazji kolejnych wyborów, to nie jest to ocena skuteczności realizacji wcześniej zaaprobowanego przez wyborców programu, lecz ocena działań określonych niejako samoistnie przez organy gminne. Roczny budżet gminy jest podstawowym narzędziem zarządzania finansami lokalnymi. Mieszczą się w nim podstawowe źródła dochodów i wydatków odpowiadających poszczególnym dziedzinom działalności. Budżety te powinny być podporządkowane realizacji programów wieloletnich, przynajmniej obejmujących okres całej kadencji.

czytaj więcej

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKI1

Z dniem I stycznia 1997 r.. weszła w życie ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach282. Z jej zapisów wynika, że utrzymanie czystości i porządku w gminach jest obowiązkowym zadaniem własnym samorządu terytorialnego. Gmina zadanie to realizuje poprzez tworzenie warunków do wykonywania odpowiednich prac w zakresie czystości i porządku oraz tworzenie instytucji zapewniających realizację zadań w tym zakresie, także poprzez inwestowanie, utrzymywanie czy eksploatację /też wspólnie z innymi gminami/ składowisk odpadów komunalnych. Zadaniem gminy jest też zapobieganie zanieczyszczania ulic, placów i terenów otwartych. Zgodnie z ustawą przewodniczący zarządu otrzymał uprawnienie udzielania zezwoleń każdemu podmiotowi na usuwanie, wykorzystywanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, który dysponuje odpowiednimi środkami do wykonywania usług oraz zapewnia należyty ich poziom.

czytaj więcej

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Samorządy terytorialne uzyskują dochody z tytułu płaconego budżetowi państwa podatku od osób fizycznych i osób prawnych mających swoją siedzibę na terenie gminy21’1. Podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowany został ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku. która weszła w życie 1 stycznia 1992 r. Podatek od osób fizycznych zastąpił do tego czasu obowiązujący podatek dochodowy, podatek od wynagrodzeń, podatek wyrównawczy, podatek od płac oraz podatek rolny w zakresie dotyczącym działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonych przez osoby fizyczne. Podmiotem opodatkowania jest każda osoba fizyczna, a opodatkowaniu podlegają wszelkie jej dochody osobiste, za wyjątkiem przychodów z działalności rolniczej i leśnej, przychodów podlegających przepisom podatku od spadku i darowizn oraz przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (np. z umowy o sprzedaży rzeczy przez osobę nie będącą jej właścicielem, umowy o spadku po osobie żyjącej). W 1997 roku podatek ten wynosi 20: 32 i 44 proc.

czytaj więcej

Osoby kandydujące do rad

Zaprezentowane poniżej daty uchwalenia ustaw decydujących o funkcjonowaniu samorządów terytorialnych ukazują, że kandydaci na radnych w zdecydowanej większości nie znali dokładnie tego. czym zajmować się będzie samorząd, bowiem najistotniejsza /w sensie praktycznym/ ustawa określająca kompetencje /to czym konkretnie zajmować się

czytaj więcej

SUBWENCJA OŚWIATOWA

Po 1989 roku dokonała się głęboka reorganizacja systemu oświaty obejmująca wszystkie jego szczeble, a przede wszystkim szkoły podstawowe, które przekazano samorządom terytorialnym. Tkwiąca w polskim społeczeństwie przed siębiorczość, doprowadziła do powstania dużej liczb) szkół wszystkich szczebli. Można w związku z t\m uznać, że w Polsce dokonał się głęboki proces decentralizacji systemu oświaty, zatem przejęcie roli kształcenia przez, osoby i instytucje niezależne od dotychczasowego systemu scentralizowanej administracji oświatowej. Decentralizacja oświaty, jak wskazują na to doświadczenia wielu państw219, nie jest zjawiskiem powszechnym w Europie i poszczególne kraje wybierają model najbardziej odpowiadający potrzebom i historycznie ukształtowanym przekonaniom. Nie można w oparciu o doświadczenia europejskie mówić więc o uniwersalnym modelu systemu oświaty /zdecentralizowanym czy centralistycznym/, o który oparty się demokracje europejskie, Polski system, zapoczątkowany reformami poczerwcowymi. chociaż należy do najbardziej zdecentralizowanych, to jednocześnie brakuje w nim czytelnego systemu podporządkowania szkól podstawowych samorządom terytorialnym oraz występuje nadmierny wpływ państwowej administracji oświatowej na szkolnictwo ponadpodstawowe. To sprawia, że najbliższe lata przyniosą dalsze, jak wskazują na to obserwacje – konieczne, zmiany w polskim systemie oświatowym, Musi nastąpić silniejsze podporządkowanie szkół interesom lokalnym czy regionalnym. Albowiem, jeśli chcemy mówić o rozwoju społeczno-gospodarczym, to jednym z podstawowych warunków jego jest rozwój oświaty, szkolnictwa oraz potencjału placówek naukowo-badawczych. Zaś niezbędnym warunkiem rozwoju oświaty jest odpowiednia baza lokalowa i materialna. Jak dotychczas jednak podstawowym źródłem finansowania oświaty jest budżet państwa.

czytaj więcej

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH CZ. II

Zgodnie z uslaw’ą o finansowaniu gmin, udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki właściwych urzędów’ gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego /niedotrzymanie tego terminu wiąże się z wy-

czytaj więcej

RODZAJE WYDATKÓW CZ. II

Wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek sfery budżetowej, dotacje oraz środki na obsługę zobowiązań Skarbu Państwa. Do wydatków bieżących zaliczamy:

czytaj więcej

PROCEDURA BUDŻETOWA CZ. II

W oparciu o obowiązujące regulacje prawne, można w sposób następujący określić etapy procedury związanej z opracowaniem, uchwaleniem i realizacją budżetu gminy:

czytaj więcej

PODATEK OD SPADKU I DAROWIZN CZ. II

Podmiotem opodatkowania są nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. a w przypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Generalnie podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

czytaj więcej

Kolegium w pełnym składzie

Za organizację i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych odpowiadają: kolegium izby i komisja orzekająca w sprawach naruszenia dyscypliny budżetowej. W sktad kolegium izby. obok przewodniczącego (którym jest prezes izby), wchodzi po 4 przedstawicieli z każdego województwa, w tym 2 powołanych przez sejmik i 2 przez Prezesa Rady Ministrów. W izbaclt obejmujących swoim zasięgiem obszar tylko jednego województwa, skład kolegium liczy 8 członków /po 4 powołanych przez sejmik i Prezesa Rady Ministrów/. Członkami kolegium nie mogą być członkowie organów samorządowych i pracownicy samorządowi. W zakresie spraw związanych z wykonaniem czynności kontrolnych, członkowie kolegium nie podlegają organom, które icli powołały. Prezesa izby powołuje Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii właściwych sejmików samo-

czytaj więcej

Dyscyplina budżetowa

Prawo budżetowe określiło ogólne zasady związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny budżetowej. Naruszeniem dyscypliny budżetowej jest:

czytaj więcej

DOCHODY MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina jest osobą prawną i takie jej określenie pociąga za sobą konsekwencje w sferze działania i odpowiedzialności oraz dysponowania majątkiem. Oznacza to, że:

czytaj więcej