Monthly Archives Sierpień 2017

Szkolenie z zarządzania zmianą

Zarządzanie zmianą to ważna sprawa. Żyjemy w czasach zmian, dlatego warto umieć nimi zarządzać. Coraz więcej osób chce zająć się takimi zmianami, bo mają one sens oraz cel. Dzisiaj Polska oferuje dobre szkolenia z zarządzania zmianą. Oferowane są przez wiele firm prywatnych i mają ogromne znaczenie...

czytaj więcej

Angielski online – moda czy wygoda?

Angielski online jest modny i wygodny. W obecnych pełnych pośpiechu czasach coraz więcej osób taki język chce studiować i cieszyć się nim w pełni. Wysoka jakość nauczania języka jest ważna, a klienci oczekują tego najbardziej. Kursy angielskiego online są zróżnicowane – jedne koncentrują się na słownictwie, inne na gramatyce, jeszcze inne na umiejętności konwersacji...

czytaj więcej

RODZAJE WYDATKÓW

W literaturze przedmiotu wyodrębnia się również podział wydatków na bezzwrotne i zwrotne. Wydatki bezzwrotne określa się w prawie finansowym dwojako: subwencje i dotacje266. Podstawowa część wydatków budżetowych jest dokonywana bezzwrotnie. Zakres wydatków zwrotnych w budżecie jest ograniczony. Mogą one występować w dwojakiej postaci: bądź jako pożyczki udzielane ze środków budżetowych lub też jako lokaty środków budżetowych w bankach, bądź wreszcie jako zwrot uzyskanych wcześniej pożyczek. Rozpowszechniony jest także podział wydatków na osobowe i rzeczowe. Wydatki osobowe obejmują wynagrodzenia i inne świadczenia płacone pracownikom państwowym. W>datki rzeczowe obejmują wpłaty za towary i usługi materialne świadczone na rzecz państwa-” .

czytaj więcej

Rodzaje dochodów gmin

Pomimo zmian wysokości kwot dochodów własnych gmin w poszczególnych latach /wynika to z zasad określonych ustawowo/, także zmian w zasadach ich naliczania, wspólną ich cechą jest to, że są one związane z budżetami lokalnymi w sposób trwały i z niewielkimi wyjątkami, w całości stanowią dochód gminy. Dlatego też ustawodawca określił precyzyjnie źródła dochodów, co oczywiście świadczy o bardzo dużym stopniu oddziaływania państwa na kształtowanie wpływów (zakres i wielkość) samorządów terytorialnych. W państwach o ukształtowanej pozycji samorządów można wyróżnić następujące metody centralnego regulowania wpływów do kas lokalnych:

czytaj więcej

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE CZ. II

– Ponadto obowiązkiem izby jest:

– wydawanie na wniosek banku, innego niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy, opinii o możliwości spłaty kredytu:

czytaj więcej

Przyznanie gminom udziału w podatku płaconym przez jej mieszkańców

Obliczeń dokonano w oparciu u pismo Ministerstwa finansów’ skierowane do jednego z miast w dniu 29 października 19% roku – jest to zatem udział tego miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Poniżej podane zostały i obliczone poszczególne elementy wzoru:

czytaj więcej

Studia z kosmetologii w całej Polsce

Studia z kosmetologii są prowadzone w całej Polsce. Kosmetolog to specjalista dbający o urodę, udziela porad wielu osobom i to nie tylko kobietom. Jednak panie chętnie rozwijają swoje umiejętności i upiększają twarze oraz sylwetki. Kosmetolog dba o piękną cerę, nawilża ją, oczyszcza, odmładza, stosuje peeling. Dobrej klasy kosmetolog to ceniony specjalista...

czytaj więcej

Proces upodmiotowienia społeczności gminnych

Utworzenie samorządów’ terytorialnych, obok zinstytucjonalizowania więzi lokalnych, stworzenia większych możliwości zaspokojenia potrzeb zbiorowych, dało mieszkańcom dużą samodzielność. Widoczna jest ona, obok prawnie przyznanych kompetencji, w swobodnym kreowaniu elity rządzącej, w bezpośrednim decydowaniu na wybór radnych i pośrednio na urzędników i pracowników samorządowych. To między innymi sprawiło, że przy utrzymującym się znaczeniu przynależności partyjnej w awansowaniu na stanowiska w administracji scentralizowanej, w samorządach terytorialnych znaczenie przynależności spadło, zaś większy wpływ mają kryteria racjonalne, kompetencje i postawa będąca przedmiotem stałej oceny otoczenia. Oceniając lokalne elity rządzące trzeba zdawać sobie sprawę, że są one związane i ewoluują wokół podstawowych organów samorządowych – są zatem te organy miejscem funkcjonowania lokalnych elit rządzących. Jeszcze przed 1990 rokiem elity rządzące umieszczone były przede wszystkim w partiach politycznych, tam znajdowały się centralne dla jednostek lokalnych ośrodki rządzenia. Rada narodowa formalizowała wcześniej ustalone poza nią decyzje. Obserwowane narastające poczucie posiadania władzy lokalnej przez społeczności gminne i elity rządzące, prowadzi do wzrostu aktywności całych społeczeństw miast i wsi w rozwiązywaniu problemów. Rządzący w gminach są przekonani, że wyborcy, i tylko oni, decydują o składzie organów gminnych, zatem to przede wszystkim oni kształtują obraz lokalnych elit rządzących. Oczywiście tworzą się i upadają grupy nieformalne starające się oddziaływać na decyzje organów samorządowych. Jednak ich rola, jak dotychczas, jest niewielka. To w obrębie rady, przy rosnącym udziale przewodniczącego zarządu oraz w urzędzie gminy przede wszystkim tworzone są decyzje.

czytaj więcej

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI CZ. II

Przedmiotem opodatkowania są budynki lub ich części oraz inne budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna, grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym, grunty objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza łub leśna, grunty pod jeziorami, grunty zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych. Podstawa opodatkowania jest uzależniona od rodzaju opodatkowanej nieruchomości. W odniesieniu do budynków oraz gruntów, podstawą opodatkowania jest ich powierzchnia, zaś w odniesieniu do budowli podstawą jest ich początkowa wartość określona odrębnymi przepisami w zakresie amortyzacji /nawet gdyby były całkowicie zamortyzowane/. Coraz, częściej pojawiają się postulaty aby podstawę wymiaru podatku stanowiła wartość nieruchomości. Aby tak się stało muszą powstać powszechne warunki techniczno-organizacyjne do wprowadzenia taksacji nieruchomości /jej wyceny/. Obecnie jednak stawkę lego podatku, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, określa rada samorządu terytorialnego, nie może jednak ustalić go powyżej stawek zawartych w ustawie. Podatek ten płacony jest przez osoby fizyczne oraz. jednostki nie posiadające osobowości prawnej w czterech ratach, w terminach do 15 marca. 15 maja, 15 września i 15 listopada. Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej podatek płacą za poszczególne miesiące do 15 dnia każdego miesiąca. Podstawą naliczenia podatku od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej są złożone formularze do gminy z wykazem nieruchomości. Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne składają organowi gminy deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy do 15 stycznia tego roku.

czytaj więcej

PODATEK LEŚNY

Podatek ten pobierany jest od prowadzonej działalności w zakresie gospodarowania gruntami leśnymi184. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawne j, które są właścicielami lasów bądź posiadaczami lasów’ należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, Z podatku leśnego zwolnione są areały wykorzystywane przez ośrodki wypoczynkowe, działki budowlane i rekreacyjne, lasy z drzewostanem do lat 40, lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, lasy ochronne i pomniki przyrody, lasy wpisane do rejestru zabytków oraz powierzchnie leśne nie związane z. gospodarką leśną i decyzjami administracyjnymi wyłączone z gospodarki leśnej na cele inne niż leśne18”. Rada gminy z innych powodów może zwolnić właściciela od płacenia podatku.

czytaj więcej

Egzamin SEP daje uprawnienia

Egzamin SEP jest ważnym egzaminem dla fachowców. To wielka wiedza w dobrej cenie. Warto podejść do takiego egzaminu, zdać go i cieszyć się wiedzą wysokiej jakości. Na pewno egzamin SEP to ważna sprawa dla niejednej osoby. Dzisiaj każdy taki egzamin chciałby zdać i mieć wiedzę na wiele lat. Nie jest to drogi egzamin, kosztuje ok. 200 złotych, czyli tyle, ile spokojnie można zaakceptować...

czytaj więcej

PODATEK LEŚNY CZ. II

Podatek obliczany jest przy użyciu wskaźnika, jakim jest hektar przeliczeniowy i obliczany na podstawie głównych gatunków’ drzew wynikających z planu urządzenia lasu. Przeliczniki prezentuje tabela. Na wysokość podatku ma wpływ stan drzewostanu, stąd im las jest lepszy, tym podatek jest wyższy. Pozytywną stroną tego podatku jest to, że jest on przekazywany gminie i służy zaspokojeniu potrzeb społecznych. Negatywną stroną jest to. że podatek ten jest podatkiem od posiadania lasu a nie jego użytkowania. Z tego też względu właściciel chcąc wywiązać się z zobowiązania musi w miarę wcześnie prow-adzić wyrąb lasu dla uzyskania środków finansowych. Podatek leśny od jednego hektara przeliczeniowego wynosi, za każ.de półrocze roku podatkowego, równowartość pieniężną 0,2m drewna tartacznego iglastego16. obliczoną wg średniej ceny sprzedaży tego drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w poprzedzającym półroczu /średnią cenę ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego/.

czytaj więcej

Plan sieci publicznych szkól podstawowych i granice ich obwodów

Samorząd terytorialny sprawuje nadzór nad szkołami w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, wyłączono z tego sprawy dydaktyczne i wychowawcze – chociaż i w tym względzie ustawodawca określił formy wpływania na funkcjonowanie oświaty. Oddziaływanie samorządów’ na gminną oświatę odbywa się przede wszystkim poprzez coroczne zatwierdzanie arkuszy organizacji podporządkowanych przedszkoli, szkól i placówek oświatowych. Dokument ten określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w nadchodzącym roku /arkusz przedstawia dyrektor do 15 maja/ szkolnym, przede wszystkim zawiera informacje o liczbie pracowników szkoły, liczbę stanowisk kierowniczych i liczbę godzin nadobowiązkowych /kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę ‚.

czytaj więcej

ORGANY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Jednostkami samorządu terytorialnego są gminy i ich związki. Jednostki te posiadają osobowość prawną i mogą, z pewnymi ograniczeniami, prowadzić działalność gospodarczą na tle odrębnych przepisów. Nie można jednak w stosunku do nich ogłosić upadłości /podobnie jak Skarbu Państwa. PKP, NBP ilp./. ponieważ zostałyby wówczas pozbawione swego komunalnego majątku, dzięki któremu mogą wykonywać swoje podstawowe zadania publiczne na rzecz gminy i jej mieszkańców’. Jednakże, gdy gminy stają się wspólnikami spółek handlowych /kapitałowych/, ich status prawny się zmienia i wówczas, tak jak każda inna spółka, podlegają reżimowi prawa upadłościowego6.

czytaj więcej