Główna Projekty zrealizowane Indywidualizacja w klasach I-III
OGŁOSZENIA

Nasza szkoła realizuje projekt "Niepodległa"

Indywidualizacjia w klasach I-III Email

Od października 2013 r. do czerwca 2014 r. w naszej szkole realizowany jest projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego-Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III - „Indywidualizacja z Gminą Olszanka”, w którym uczestniczą wszyscy uczniowie tego etapu edukacyjnego. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne między innymi tablicę interaktywną, oraz odbywają się następujące zajęcia:

1. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

ŚRODA 12.00-12.45

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

PIĄTEK  12.50-13.35

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy

ŚRODA 13.00-14.00

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych  artystycznie

ŚRODA 12.00-12.45

5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych

WTOREK 12.50-13.35

6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - języki obce dla dzieci

PONIEDZIAŁEK 12.50-13.35


Projekt ”Indywidualizacja z Gminą Olszanka” realizowany na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX  Działanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.