Organy nadzoru – kontynuacja

Organv sprawujące nadzór nad gminami mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy, mogą dokonywać wizytacji administracji komunalnej i uczestniczyć w posiedzeniach organów gminy. Zgodnie z ustawą, przewodniczący zarządu zobowiązany jest przedkładać wojewodzie w ciągu 7 dni uchwały rady oraz regionalnej izbie obrachunkowej uchwały objęte jej zakresem nadzoru. Ustawodawca określił zasady uchylania uchwał lub ich części przez organy sprawujące nadzór, określił także prawo gmin do odwołania się od orzeczeń organu nadzoru. Należy podkreślić, że nadzorem objęte są tylko te czynności, które określa prawo. Dlatego też decyzje organów’ monokratycznych, zatem wójta, burmistrza czy prezydenta nie są objęte takim nadzorem. Stąd w przypadku aktu prawnego podjętego przez przewodniczącego zarządu, jeśli nie jest on zgodny z prawem /bo podjęty został bez właściwego upoważnienia/ i jeśli nie zostanie uchylony przez organy gminy, to o jego nieważności nie może skutecznie orzec ani wojewoda, w trybie nadzoru nad zgodnością z prawem uchwal organów gminy, ani sąd administracyjny i inny organ. Jest to ewidentna luka prawna, z której korzysta wiele samorządów. Należałoby w związku z tym dokonać nowelizacji właściwych aktów prawnych, której wynikiem powinno być objęcie nadzorem, pod względem zgodności z obowiązującym prawem, także decyzji czy innych aktów nie będących decyzjami administracyjnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>