Szkoła wizażu, czyli piękno na co dzień

Szkoła wizażu kształci wizażystki, czyli osoby zajmujące się wyglądem innych. Wizażystka patrzy na innych całościowo, ocenia wygląd, dobiera kolory ubrań, makijaż, kolor paznokci. Potrafi nałożyć wyjątkowy, efektowny makijaż, wiedząc jak sprawić radość kobietom. Poradzi także panom. Określa typy urody, rodzaje makijażu. Spotkanie z profesjonalną wizażystką jest wielką przygodą...

czytaj więcej

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KOMUNALNĄ

Jednym z łączników między tradycją a współczesnością społeczności lokalnej jest instytucja kontroli społecznej. Samą obecność lej instytucji we współczesnej społeczności gminnej uznać można za relikt przeszłości. Jako instytucja tradycyjna, stała ona na straży społeczności lokalnej ujawniając zachowania zagrażające jej konsolidacji i trwałości. W tradycyjnej społeczności lokalnej kontrola społeczna była całkowita i wzajemna. Sprawowali ją wszyscy wobec wszystkich, a więc podmiotem kontroli była cała społeczność i każdy z jej członków zarazem, a przedmiotem – wszelkie zachowania jednostki. Oczywiście, również w społeczności tradycyjnej istniały specjalne uprawnienia kontrolne przysługujące niektórym tylko osobom. Byli to ludzie pełniący role społeczne szczególnie doniosłe dla życia zbiorowości określonego terenuH Pomimo przemian, m.in. w wyniku migracji, zatrudniania osób spoza gminy, pojawienia się zjawiska autonomii wśród niektórych członków społeczności. Indzie nadal czują potrzebę obserwowania i kontrolowania zachowań innych. Szczególnie czujnie obserwowani są miejscowi prominenci oraz osoby, które mieszkając poza gminą podjęli pracę w danej zbiorowości.

czytaj więcej

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KOMUNALNĄ CZ. II

Zagadnienie to ma istotne znaczenie w odniesieniu do samorządów, w nich bowiem bardzo często podejmuje się decyzje uwarunkowane wiedzą nie zawsze zapisaną na kartach formularzy wymaganych w systemie biurokraty cznym i będących często jedyną podstawą decyzji. Oczywiście przesunięcie środka ciężkości u stronę pozaformalną może być odebrane jako kumoterstwo – oczywiście pod warunkiem przestrzegania prawa. Dlatego słusznym wydaje się pogląd o rozszerzeniu zakresu jawności pracy samorządowych organów stanowiących. Spełnienie tego zapewne ograniczyłoby liczbę zdarzeń w życiu samorządów, które powodują ich negatywną ocenę, które wreszcie dotyczą zwykłego łamania prawa czy wykorzystywania przywileju „bycia u władzy” dla prywatnych korzyści nie zawsze znajdujących swoje usprawiedliwienie społeczne. Domniemywanie, że system kontroli społecznej mógłby być wystarczający /w konfrontacji z obserwowaną rzeczywistością/ mogłoby być uznane za naiwne. To właśnie powoduje nie tylko potrzebę ale i konieczność objęcia instytucji publicznych systemem kontroli zinstytucjonalizowanej, szczególnie kontroli gospodarki finansowej. W odniesieniu do samorządów terytorialnych kontrola taka sprawowana jest przede wszystkim przez instytucje państwa funkcjonujące w strukturze administracji rządowej. Kontrola jest zasadniczym elementem nadzoru nad działalnością komunalną.

czytaj więcej

Szkoła językowa, by móc się nauczyć

Szkoła językowa Poznań

mimo trudności na samym początku to jednak tego typu miejsca cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wiadomo, że coraz większą liczba osób mimo wszystko chciałaby znać języki obce, ponieważ są one wymagane nie tylko w pracy, ale również można będzie taką wiedzę wykorzystać w podróży. Dlatego tak duże znaczenie ma stosunek jaki posiadamy do ich poznania...

czytaj więcej

Szkoła językowa- dla Ciebie

Szkoła językowa Wrocław

tak naprawdę możliwości edukacji wciąż się zwiększają. Niezależnie od tego, w jaki sposób zapatrywaliśmy się na to na samym początku to jednak można będzie całkowicie zmienić swoje podejście, jak i również przekonać się o tym, że mimo wszystko dla właściwie każdego będzie to mogło mieć kluczowe znaczenie. Od czasu do czasu kurs w szkoła językowa Wroc...

czytaj więcej

Szkoła językowa- szybkoie efekty

Szkoła językowa Warszawa

opcje związane z nauka języka obcego są zawsze dość zróżnicowane. Dlatego warto jest postawić przed sobą jakieś określone rozwiązania, których mamy zamiar się trzymać, a być może w niedługim czasie zmienimy swoje podejście do pewnych kwestii...

czytaj więcej

Szkoła językowa w Katowicach

Szkoła językowa Katowice

tak naprawdę to w jaki sposób podchodzimy do pewnych spraw będzie mogło mieć ogromne znaczenie jeśli chodzi generalnie o to, jak chcemy i jak widzimy nasza przyszłość. Wiadomo, że na samym początku pewne kwestie będą mogły wydawać się zupełnie inne, ale jednak po pewnym czasie można będzie zmienić swoje zdanie...

czytaj więcej

Szkoła językowa- krótkie kursy

Szkoła językowa Gliwice

tak naprawdę to, czy znamy jakiś język obcy czy tez jednak nie w dużej mierze będzie mogło zależeć właściwie od nas samych. Nie od dziś wiadomo, że przecież właściwie dla każdego będzie mogło wiele znaczyć, to gdy wyjedzie na wakacje, i mimo wszystko będzie w stanie porozumieć się z obcokrajowcami...

czytaj więcej

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY CZ. III

Sprawowanie nadzoru nad działalnością komunalną ma duże znaczenie w kształtowaniu zasad funkcjonowania systemu samorządu lokalnego. Nadzór ten odnosi się przede wszystkim do kontrolowania zgodności z prawem działań podejmowanych przez gminę oraz przede wszystkim kontroli właściwości prowadzonej gospodarki finansowej. W przeświadczeniu społecznym osoby dysponujące dobrem społecznym, jakim jest pieniądz, bardzo często ulegają pokusie przywłaszczenia sobie w sposób nieuzasadniony części lego dobra. I drugiej strony osoby zarządzające często zwracają uwagę na tendencyjność, niekompetencję oraz zbytnią częstotliwość prowadzonych kontroli. Przeświadczenia te wywodzą się bardzo często z okresu przedsamorządowego, kiedy to kontrola była często instrumentem pozbywania się niewygodnych ludzi a kontrolujący często spełniali rolę instrumentu osób lub określonych instancji paitii rządzącej. Trzeba jednak podkreślić konieczność sprawowania nadzoru, szczególnie ścisłego, w okresie transformacji ustrojowej – a więc w okresie przebudowy systemu prawnego i występowania wielu luk prawnych i możliwości czerpania nieuzasadnionych korzyści. W przyszłości, wraz z gruntowaniem się zasad demokracji lokalnej, system konlroli wewnętrznej będzie spełniał podstawowe znaczenie w sprawowaniu nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania samorządami. Trzeba bowiem podkreślić, wskazuje na to Vincent Ostrom122 w oparciu o doświadczenia amerykańskie, że każde odwołanie się do wyższych instancji wiąże się z ryzykiem utraty kontroli nad sprawami lokalnymi na rzecz instytucji zewnętrznych, co w konsekwencji może prowadzić do osłabienia zdolności władzy lokalnej do radzenia sobie z problemami we własnym lokalnym kontekście. Dlatego też dążeniem lokalnych elit rządzących powinno być przede wszystkim stworzenie systemu we- wnątrzgminnego, który skutecznie będzie eliminował wszystkie nieprawidłowości. Dlatego szczególna rola przypada tu skarbnikowi, który zobowiązany jest do:

czytaj więcej

KWOTA ŁĄCZNEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ 1 SUBWENCJI DROGOWEJ

– A. ŁĄCZNA SUBWENCJA OGÓLNA

– Z kwoty tej wyodrębniono:

– subwencję na zadania oświatowe:

czytaj więcej

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna określa zespól zachowań i reakcji na różne sytuacje występujące w otoczeniu. Jest w związku z tym sposobem realizacji zadań zdeterminowanych wierzeniami, postawami i oczekiwaniami reprezentantów /np. rządzących/, pracowników /np. pracownicy komunalni/ i konsumentów’ /np. osób oczekujących na pomoc czy w dużej mierze członków’ samorządu/ oraz klimat czy środowisko zewnętrzne, w którym organizacja pracuje. W odniesieniu do gmin, z natury swej bardzo zróżnicowanych politycznie, ekonomicznie i społecznie, kultura organizacyjna powinna uwzględniać skład osobowy organów gminnych, stąd ich uktad polityczny oraz przekonania polityczne i społeczne otoczenia. Definiując kulturę organizacyjną gminy, za podstawę można m.in. wziąć stosunek radnych do spraw i działań podejmowanych w gminie, wybrane przez nich preferencje czy postawy wobec postulatów- zgłaszanych przez, grupy obywateli. Zespól zarządzania ogólnego winien określić najkorzystniejszy model kultury organizacyjnej i wdrożyć go w życie. Wraz z tym należy określić wizję osiągnięcia nakreślonych celów, które winny być zapisane w programach oraz wraz z kulturą rozpowszechnione wśród członków wspólnoty samorządowej. Ma to sprawić z jednej strony poparcie wszystkich obywateli dla działań podejmowanych przez centrum organizacyjne oraz przekonanie wśród wykonawców poszczególnych zadań o słuszności celów określonych w gminie.

czytaj więcej

Kontrolowanie wielkości dochodów i wydatków

Kontrolowanie wielkości dochodów i wydatków oraz prawidłowości zasad prowadzenia gospodarki finansowej. Kontrolowanie ma zapewnić przede wszystkim badanie zgodności zapisów w planie finansowym z ich realizacją oraz stwierdzenie zgodności realizowanej gospodarki finansowej z zasadami określonymi przez prawo. Zatem kontrolowanie nie polega tylko na stwierdzaniu czy pieniądze w swojej wielkości wydawane są zgodnie z planem przyjęty m w ramach ogólnej strategii zarządzania gminą ale również ez.y przy ich wydawaniu lub pozyskiwaniu przestrzegane byty wszystkie zasady racjonalnej i zgodnej z prawem gospodarki finansowej. Wynikiem kontroli może być także weryfikacja planów finansowych i rzeczowych, może też być konieczność zwiększenia lub zmniejszenia środków na realizację określonych zadań. Zapewnienie racjonalnego, zatem efektywnego i skutecznego wykorzystania zasobów finansowych pozostających w dyspozycji gminy. Uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy pieniądz lokalny jest wykorzystywany przez ich dysponentów w sposób jak najbardziej efektywny jest bardzo trudne. Dlatego też na podstawie informacji przedstawianych przez skarbnika, centralny ośrodek zarządzania ogólnego winien, biorąc za podstawę m.in. miejscowe standardy, możliwości pozyskania najtańszych wykonawców czy wykorzystanie wszystkich procedur powodujących potanienie kosztów i wzrost jakości wykonanej pracy, dokonać oceny efektywności w porównaniu do przypadków już znanych /np. w oparciu o doświadczenia zdobyte w innych gminach/ czy pożądanych.

czytaj więcej

Kontrola finansowa

Na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym z 1990 roku, nadzór nad samorządem sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz wojewodowie. Wojewodowie są na obszarze właściwych im województw przedstawicielami rządu, wykonują wraz z podporządkowanymi im organami zadania administracji rządowej w terenie i sprawują ogólny – prawny nadzór nad gminami.Kf’. W zakresie spraw budżetowych, od 1.01.1993 roku7 nadzór sprawują Regionalne Izby Obrachunkowe. Regionalne Izby Obrachunkowe to organy, które powołane zostały tylko do kontroli gospodarki finansowej gmin. Spełniają one istotne funkcje, między innymi sprawują nadzór nad procedurą budżetową w gminach oraz sprawują kontrolę gospodarki finansowej gmin, związków międzygminnych oraz innych komunalnych osób prawnych. Zgodnie z prawem budżetowym, wykonanie budżetu gminy podlega kontroli rady gminy. Zarząd gminy przedstawia radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w’ terminie 60 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

czytaj więcej

KOMISJA REWIZYJNA

W praktyce działania samorządu ten tonalnego szczególne miejsce zajmuje komisja rewizyjna. Ostatnia zmiana w ustawie samorządowej obok wskazania obowiązku powołania przez radę komisji rew izyjnej, określa podstawowe zasady jej funkcjonowania. Komisja rewizyjna jest organem rady powołanym do kontroli działalności zarządu oraz gminnych jednostek organizacyjnych. W odróżnieniu od innych komisji, które może utworzyć rada, w składzie komisji rewizyjnej mogą być tylko radni nie będący członkami zarządu ani nie pełniący funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady. Komisja rewizyjna ma określone ustawowo obowiązki związane z realizacją budżetu, bowiem opiniuje wykonanie budżetu i przedstawia /po zaopiniowaniu przez RIO/ wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu. Rada gminy może określić komisji rewizyjnej inne zadania, obok wpisanych do ustawy. Rada także określa zasady i tryb działania komisji i wpisuje je do statutu gminy. Obowiązkiem komisji rewizyjnej jest wydanie opinii w przypadku zamiaru powierzenia radnemu wykonania pracy /umowa zlecenie lub umowa agencyjna/ albo udzielenia zamówienia publicznego /gdy nie jest to objęte przepisami ustawy o zamówieniach publicznych/. Zazwyczaj w samorządzie terytorialnym rada gminy powołuje następujące komisje:

czytaj więcej