Plan sieci publicznych szkól podstawowych i granice ich obwodów

Samorząd terytorialny sprawuje nadzór nad szkołami w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, wyłączono z tego sprawy dydaktyczne i wychowawcze – chociaż i w tym względzie ustawodawca określił formy wpływania na funkcjonowanie oświaty. Oddziaływanie samorządów’ na gminną oświatę odbywa się przede wszystkim poprzez coroczne zatwierdzanie arkuszy organizacji podporządkowanych przedszkoli, szkól i placówek oświatowych. Dokument ten określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w nadchodzącym roku /arkusz przedstawia dyrektor do 15 maja/ szkolnym, przede wszystkim zawiera informacje o liczbie pracowników szkoły, liczbę stanowisk kierowniczych i liczbę godzin nadobowiązkowych /kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę ‚.

Rada gminy w porozumieniu z kuratorem oświaty ustala plan sieci publicznych szkól podstawowych i granice ich obwodów. Wszystkie szkoły publiczne prowadzone przez gminy funkcjonują jako jednostki budżetowe.

W uzgodnieniu z kuratorem oświaty rada gminy ustala sieć przedszkoli, odnosi się to także do likwidacji przedszkola. Od I stycznia 1996 roku gminy otrzymały szerokie uprawnienia w zakresie ustalania opłat za świadczenia przedszkoli. Rada gminy decyduje o tym, czy przedszkole ma być prowadzone w formie zakładu budżetowego czy jednostki budżetowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>