PODATEK LEŚNY CZ. II

Podatek obliczany jest przy użyciu wskaźnika, jakim jest hektar przeliczeniowy i obliczany na podstawie głównych gatunków’ drzew wynikających z planu urządzenia lasu. Przeliczniki prezentuje tabela. Na wysokość podatku ma wpływ stan drzewostanu, stąd im las jest lepszy, tym podatek jest wyższy. Pozytywną stroną tego podatku jest to, że jest on przekazywany gminie i służy zaspokojeniu potrzeb społecznych. Negatywną stroną jest to. że podatek ten jest podatkiem od posiadania lasu a nie jego użytkowania. Z tego też względu właściciel chcąc wywiązać się z zobowiązania musi w miarę wcześnie prow-adzić wyrąb lasu dla uzyskania środków finansowych. Podatek leśny od jednego hektara przeliczeniowego wynosi, za każ.de półrocze roku podatkowego, równowartość pieniężną 0,2m drewna tartacznego iglastego16. obliczoną wg średniej ceny sprzedaży tego drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w poprzedzającym półroczu /średnią cenę ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego/.

Osoby prawne, nadleśnictwa oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej składają gminie deklarację w sprawie podatku leśnego i uiszczają podatek bez wezwania. Podatek dla osób fizycznych ustala przewodniczący zarządu i jest on płatny w czterech równych ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Podatek ten obliczany jest wg następującego wzoru: W minionym okresie rady narodowe w odróżnieniu od samorządów terytorialnych pobierały opłatę leśną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>