PODATEK LEŚNY

Podatek ten pobierany jest od prowadzonej działalności w zakresie gospodarowania gruntami leśnymi184. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawne j, które są właścicielami lasów bądź posiadaczami lasów’ należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, Z podatku leśnego zwolnione są areały wykorzystywane przez ośrodki wypoczynkowe, działki budowlane i rekreacyjne, lasy z drzewostanem do lat 40, lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, lasy ochronne i pomniki przyrody, lasy wpisane do rejestru zabytków oraz powierzchnie leśne nie związane z. gospodarką leśną i decyzjami administracyjnymi wyłączone z gospodarki leśnej na cele inne niż leśne18”. Rada gminy z innych powodów może zwolnić właściciela od płacenia podatku.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1997 r. nr 60, poz. 370), na wniosek rady gminy organ właściwy w sprawie ochrony gruntów rolnych lub leśnych może umorzyć w całości lub w części zarówno należności i opłaty roczne, jak i jednorazowe odszkodowanie w razie przedwczesnego wyrębu lasu. Sytuacja taka może mleć miejsce w przypadku inwestycji realizowanej przez samorząd terytorialny o charakterze użyteczności publicznej, np. z zakresu oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, a także gdy wyłączany grunt ma być przeznaczony na powiększenie lub założenie cmentarza. Umorzenie takie ma zastosowanie, gdy wyłączony grunt ma powierzchnię mniejszą niż I ha i oczywiście gdy występują przekonywujące argumenty. iż inwestycji samorządowej nie da się umiejscowić w innym miejscu na gruncie nie objętym ochroną. Nie będą też pobierane należności i opłaty roczne przy wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego /do 0.05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego i do 0.02 ha na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego/. Zawieszane będz.ie też na okres 10 lat uiszczanie opłaty od powierzchni nowowybudowanego zbiornika wodnego wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych o mocy zainstalowanej nie większej niż 10 MW.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>