PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI CZ. II

Przedmiotem opodatkowania są budynki lub ich części oraz inne budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna, grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym, grunty objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza łub leśna, grunty pod jeziorami, grunty zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych. Podstawa opodatkowania jest uzależniona od rodzaju opodatkowanej nieruchomości. W odniesieniu do budynków oraz gruntów, podstawą opodatkowania jest ich powierzchnia, zaś w odniesieniu do budowli podstawą jest ich początkowa wartość określona odrębnymi przepisami w zakresie amortyzacji /nawet gdyby były całkowicie zamortyzowane/. Coraz, częściej pojawiają się postulaty aby podstawę wymiaru podatku stanowiła wartość nieruchomości. Aby tak się stało muszą powstać powszechne warunki techniczno-organizacyjne do wprowadzenia taksacji nieruchomości /jej wyceny/. Obecnie jednak stawkę lego podatku, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, określa rada samorządu terytorialnego, nie może jednak ustalić go powyżej stawek zawartych w ustawie. Podatek ten płacony jest przez osoby fizyczne oraz. jednostki nie posiadające osobowości prawnej w czterech ratach, w terminach do 15 marca. 15 maja, 15 września i 15 listopada. Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej podatek płacą za poszczególne miesiące do 15 dnia każdego miesiąca. Podstawą naliczenia podatku od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej są złożone formularze do gminy z wykazem nieruchomości. Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne składają organowi gminy deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy do 15 stycznia tego roku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>