Proces upodmiotowienia społeczności gminnych

Utworzenie samorządów’ terytorialnych, obok zinstytucjonalizowania więzi lokalnych, stworzenia większych możliwości zaspokojenia potrzeb zbiorowych, dało mieszkańcom dużą samodzielność. Widoczna jest ona, obok prawnie przyznanych kompetencji, w swobodnym kreowaniu elity rządzącej, w bezpośrednim decydowaniu na wybór radnych i pośrednio na urzędników i pracowników samorządowych. To między innymi sprawiło, że przy utrzymującym się znaczeniu przynależności partyjnej w awansowaniu na stanowiska w administracji scentralizowanej, w samorządach terytorialnych znaczenie przynależności spadło, zaś większy wpływ mają kryteria racjonalne, kompetencje i postawa będąca przedmiotem stałej oceny otoczenia. Oceniając lokalne elity rządzące trzeba zdawać sobie sprawę, że są one związane i ewoluują wokół podstawowych organów samorządowych – są zatem te organy miejscem funkcjonowania lokalnych elit rządzących. Jeszcze przed 1990 rokiem elity rządzące umieszczone były przede wszystkim w partiach politycznych, tam znajdowały się centralne dla jednostek lokalnych ośrodki rządzenia. Rada narodowa formalizowała wcześniej ustalone poza nią decyzje. Obserwowane narastające poczucie posiadania władzy lokalnej przez społeczności gminne i elity rządzące, prowadzi do wzrostu aktywności całych społeczeństw miast i wsi w rozwiązywaniu problemów. Rządzący w gminach są przekonani, że wyborcy, i tylko oni, decydują o składzie organów gminnych, zatem to przede wszystkim oni kształtują obraz lokalnych elit rządzących. Oczywiście tworzą się i upadają grupy nieformalne starające się oddziaływać na decyzje organów samorządowych. Jednak ich rola, jak dotychczas, jest niewielka. To w obrębie rady, przy rosnącym udziale przewodniczącego zarządu oraz w urzędzie gminy przede wszystkim tworzone są decyzje.

Pozytywnie rysujący się proces upodmiotowienia społeczności gminnych prowadzić będzie z pewnością do kształtowania stosunków na miarę potrzeb definiowanych przez samych obywateli. Dla spełnienia tego w większym wymiarze zmianom ulegać będą składy osobowe elit lokalnych uczestniczących w sprawowaniu władzy. Nie będą to jednak zmiany tak głębokie, jak w pierwszych wyborach samorządowych czy wyborach na drugą kadencję. Wskazuje na to rosnące przygotowanie zawodowe lokalnych polityków oraz wzrost doświadczenia w warunkach kształtowanych mechanizmami rynku i demokracji. Ma to bezpośredni wpływ na wykorzystanie lokalnego potencjału, w tym także na gospodarkę finansową i zarządzanie majątkiem gminnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>