Przyznanie gminom udziału w podatku płaconym przez jej mieszkańców

Obliczeń dokonano w oparciu u pismo Ministerstwa finansów’ skierowane do jednego z miast w dniu 29 października 19% roku – jest to zatem udział tego miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Poniżej podane zostały i obliczone poszczególne elementy wzoru:

– wgh – ogólna kwota wpiywów z podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 rok w kraju wyniosła – 27 66(1 6X2 X2(>:

– ww – wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 rok powstaje dzieląc należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 1995 rok /jest to kwota 3 170 494/ przez należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 1995 rok w kraju /!est lo kwota 25 349 895 176/ – 0.0001250693140!44 /w piśnne podano wartość – 6.000 i 2506951/.

– wgw ogólna kwolil wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 rok w województwie. w którym położona jest gmina wy niosła – 210 854 170:

– Nw – wskaźnik liczby mieszkańców gmin: do ogólnej liczby mieszkańców w województwie, w którym położona jest gmina powstaje dzieląc liczbę mieszkańców w gminie wg stanu w dniu 30 czerwca 1995 roku /6 039/ przez liczbę mieszkańców w województw ie wg stanu w dniu 30 czerwca 1995 roku /4K5 175/ – 0.01244705518627 Av piśmie podano wartość – 0,01244705519/:

– wr – wskaźnik wynoszący dla 1997 roku – 0.30,

– Ulp – łączna kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wynikiem mnożenia ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 1995 roku w kraju i współczynnika 0,15 – wynosi ona 4 149 102 423

Przyznanie gminom udziału w podatku płaconym przez jej mieszkańców jest z pewnością trafnym rozwiązaniem. Działa to bowiem stymulująco na politykę podejmowaną przez organy gminne i całą społeczność gminną. Budzić musi natomiast uzasadnione zastrzeżenia sytuacja przejściowa w zakresie naliczania udziału konkretnej gminy w podatku od osób fizycznych. Zapisano bowiem w ustawie zróżnicowanie w tym udziale w zależności od dochodów uzyskiwanych przez gminę, co oznacza, że udział ten jest zwiększony po stronie gmin biedniejszych i zmniejszony dla gmin bogatszych. Można zatem zakładać, że w udziale tym mieści się również funkcja, jaką w odniesieniu do gmin spełnia subwencja wyrównawcza. Czy zatem nie należało wprowadzić od razu finalnych rozwiązań naliczania udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przy jednoczesnej zmianie zasad naliczania subwencji wyrównawczej dla gmin słabszych ?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>