REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE CZ. II

– Ponadto obowiązkiem izby jest:

– wydawanie na wniosek banku, innego niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy, opinii o możliwości spłaty kredytu:

– wydawanie opinii o zamiarze emisji papierów wartościowych przez gminy oraz podawanie ich do wiadomości publicznej:

– wydawanie opinii o przedkładanych do wiadomości projektach budżetów gmin wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami:

– wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy gmin do 30 lipca roku budżetowego informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz o udzielonych zamówieniach publicznych:

– wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy gmin sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej, zlecanych gminom oraz sprawozdaniach z realizacji zamówień publicznych:

– wydawanie opinii o przedkładanych przez zarząd} gmin iuit-i(nncjnfh przedmiecie zawartych przez radę gminy umów o kred}’t> !pożyczki:

– rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomię’! przez skarbnika :jmh:> o przypadkach odmowy zlozenia kontrasygnaty 1,1,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>