Rodzaje dochodów gmin

Pomimo zmian wysokości kwot dochodów własnych gmin w poszczególnych latach /wynika to z zasad określonych ustawowo/, także zmian w zasadach ich naliczania, wspólną ich cechą jest to, że są one związane z budżetami lokalnymi w sposób trwały i z niewielkimi wyjątkami, w całości stanowią dochód gminy. Dlatego też ustawodawca określił precyzyjnie źródła dochodów, co oczywiście świadczy o bardzo dużym stopniu oddziaływania państwa na kształtowanie wpływów (zakres i wielkość) samorządów terytorialnych. W państwach o ukształtowanej pozycji samorządów można wyróżnić następujące metody centralnego regulowania wpływów do kas lokalnych:

– ustalenie rodzajów (listy) podatków, które gminy mogą wybrać i wprowadzić w swoich samorządach:

– określenie systemu podatków lokalnych, z równoczesnym wskazaniem możliwości ustalenia podatków fakultatywnych, które mogą uzupełnić dochody pochodzące z podatków obligatoryjnych:

– ustalenie jednolitej konstrukcji poszczególnych podatków lokalnych z równoczesnym pozostawieniem w gestii organów decyzji o wysokości stawek podatkowych:

– określenie stawek maksymalnych (minimalnych) podatków i przekazanie właściwym organom gminnym uprawnień do ustalania ich wysokości lub precyzyjne ustalenie przez państwo wysokości podatków:

– przekazanie organom gminnym uprawnień do stosowania zwolnień i ulg w podatkach lokalnych.

Opierając się o przepisy ustawy o finansowaniu gmin oraz ustaw regulujących gospodarkę finansową samorządów terytorialnych, można wyodrębnić następujące rodzaje dochodów gmin:

– wpływy z podatków:

– 0 rolnego:

– 0 od nieruchomości:

– 9 leśnego:

– 0 od środków transportowych:

– 0 od działalności gospodarczej osób fizycznych. opłacanej w formie karty podatkowej:

– 0 od spadków i darowizn:

– 9 od posiadania psów:

– wpływy z opłat:

– 0 skarbowej:

– 0 eksploatacyjnej:

– 0 lokalnych:

– 0 innych pobieranych na podstawie odrębnych przepisów:

– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości:

– O proc. uphwów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszka!)eh na terenie gminy:

– 0 proc. wpływów z podatku dochodowego tu! osób prawnych i jednostek organizacyjnych nic posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy:

– dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin. w tym dochody z kar i odsetek oraz wpłaty od jednostek gospodarki pozabudżetowej gmin:

– dochody z majątku gminy:

– subwencja ogólna:

– dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin:

– wpływy z samoopodalkowania mieszkańców:

– odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od pożyczek udzielanych przez gminy:

– odsetki od nieterminowo regulowanych należności:

– dotacje przysługujące gminie w wysokości nie pobranych kwot z tytułu ulg i zwolnień /sposób obliczania i przekazywania tej dotacji określa Minister Finansów w drodze rozporządzenia/:

– dotacje z funduszów celowych:

– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz dotacje celowe na inne zadania zlecone gminom ustawami:

– dywidenda od przedsiębiorstw państwowych, które stały się przedsiębiorstwami komunalnymi:

– inne wpływy należne gminom na podstawie odrębnych przepisów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>