RODZAJE WYDATKÓW

W literaturze przedmiotu wyodrębnia się również podział wydatków na bezzwrotne i zwrotne. Wydatki bezzwrotne określa się w prawie finansowym dwojako: subwencje i dotacje266. Podstawowa część wydatków budżetowych jest dokonywana bezzwrotnie. Zakres wydatków zwrotnych w budżecie jest ograniczony. Mogą one występować w dwojakiej postaci: bądź jako pożyczki udzielane ze środków budżetowych lub też jako lokaty środków budżetowych w bankach, bądź wreszcie jako zwrot uzyskanych wcześniej pożyczek. Rozpowszechniony jest także podział wydatków na osobowe i rzeczowe. Wydatki osobowe obejmują wynagrodzenia i inne świadczenia płacone pracownikom państwowym. W>datki rzeczowe obejmują wpłaty za towary i usługi materialne świadczone na rzecz państwa-” .

W literaturze finansowej znane są takz.e inne rodzaje klasyfikacji wydatków np. można dokonać następującego podziału wydatków publicznych na podstawie ich cech ekonomicznych i finansowych:

– wydatki produkcyjne, ich odpowiednikiem jest wartość dóbr wyprodukowanych za ich pomocą:

– prawdziwe wydatki publiczne, stanowią one uzupełnienie produktu społecznego (wydatki wojskowe) lub dochodu narodowego (obsługa długów zagranicznych):

– wydatki redystrybucyjne-.

Duże znaczenie ekonomiczne posiada podział na wydatki na cele konsumpcyjne (z wyodrębnieniem konsumpcji indywidualnej i zbiorowej) oraz przeznaczone na akumulację. Ważny jest również podział wydatków uzależniony od rozwoju realizowanej przez państwo działalności. Występują trzy podstawowe rodzaje wydatków: gospodarcze, so- cjalno-kuhuralnc – obejmują one wydatki na oświatę, rozwój nauki i kultury oraz wydatków na poprawę warunków zdrowotnych i rozwój kultury fizycznej oraz wydatki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia socjalne-f,IJ. Najczęściej stosowany i najbardziej popularny w odniesieniu do gmin jest podział na wydatki bieżące i inwestycyjne. Wydatki bieżące związane są z bieżącą działalnością jednostek budżetowych. W ujęciu ekonomicznym wydatki bieżące dzielą się na wydatki fiskalne tj. takie, które wiążą się z bezzwrotnym wykorzystaniem czynników do wytworzenia usług dostarczanych przez sektor budżetowy oraz transfery, na jednostronnym przekazywań i ti środków pieniężnych odbiorcom transferów, którzy dopiero wykorzystują te środki na dokonywanie wydatków finalnych lub tworzenie oszczędności2™. Wydatki rozwojowe w gospodarce terenowej reprezentowane są głównie przez wydatki inwestycyjne, które tworzą podstawę osiągnięcia należytych efektów’ zarówno w tzw. drobnej wytwórczości, będącej najważniejszym obszarem aktywności gospodarczej samorządów lokalnych jak i szeroko rozumianych usługach kształtujących warunki bytowania poszczególnych społeczności lokalnych271.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>