Category Samorząd w Polsce

Organy nadzoru

Zazwyczaj wszystkie systemy demokratyczne, w których funkcjonują samorządy terytorialne, tworzą podstawy prawne do sprawowania nadzoru nad działalnością komunalną przez państwo. Sprawowanie tego nadzoru jest dążeniem to tego, aby gminy rozstrzygały sprawy lokalne w zgodności z prawem ustanowionym przez ustawodawcę. Stąd podstawowym kryterium nadzoru jest zgodność z prawem, rzadziej celowość rozstrzygnięć i odnosi się to generalnie do zadań zleconych i powierzonych samorządom przez organy administracji państwowej. Zgodnie z obowiązującym prawem, tylko ustawodawca ustala organy mogące sprawować nadzór nad działalnością komunalną oraz zakres tego nadzoru. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność komunalną tylko w przypadkach określonych przez ustawodawcę. W zakresie zadań własnych nadzór nad gminą sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, zaś w zakresie zadań zleconych również w zakresie celowości, rzetelności i gospodarności. Organami nadzoru są:

czytaj więcej

Dochody własne gmin

Ustawodawca przyzna] przewodniczącemu zarządu /wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta/ możliwość udzielania ulg, odroczeń, umorzeń oraz stosowanie zaniechania poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy i wpłacanych bezpośrednio na rachunek gminy...

czytaj więcej

PODATEK ROLNY

W odniesieniu do gmin wiejskich, stanowi on zazwyczaj znaczącą pozycję w dochodach samorządu terytorialnego. Podatek ten nałożony jest na osoby Fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz dwie lub więcej osób fizycznych lub prawnych prowadzących wspólną gospodarkę rolną, które są właścicielami, samoistnymi posiadaczami gospodarstw rolnych lub gospodarujących na gruntach będących własnością Skarbu Państwa lub gminy. Obowiązek podatkowy nie dotyczy Skarbu Państwa i gmin. Zgodnie z Ustawą o podatku rolnym180, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty gospodarstw rolnych/ za gospodarstwo rolne uważa się obszar użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych, gruntów pod stawami oraz gruntów pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa o łącznej powierzchni przekraczającej I ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przelicze-

czytaj więcej

Struktura gminy wiejskiej po reformie 1975 roku

Kandydatów na wojewodów proponoyval Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów w porozumieniu z prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej, zaś kandydatóyv na prezydentów miast i naczelników zgłaszało prezydium właściwej miejskiej łub gminnej /dzielnicowej, miejsko-gminnej/ rady po uzgodnieniu z wojewodą. Istotne było to, że na stanowiska te poyvoływal yvojewoda. co jednoznacznie wskazywało na to, kto jest przełożonym tak powołanej osoby.

czytaj więcej

SAMORZĄD TERYTORIALNY W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM CZ. II

Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce międzywojennej oparta była na związkach samorządowych. Istniały następujące związki samorządowe: gminy miejskie, gminy wiejskie, podstawowe związki samorządowe i wojewódzkie związki samorządowe IJ, W samorządach miejskich organami były:

czytaj więcej

PODATEK OD SPADKU I DAROWIZN

Wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią źródło dochodów budżetów lokalnych. Wpływy z podatku od spadków i darowizn odprowadzane są na rachunek urzędu skarbowego przez płatnika oraz przekazywane na rachunek gminy, na obszarze której położona jest nieruchomość. Podatkiem od spadków i darowizn objęte jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny. Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie własności rzeczy i innycli praw majątkowych przez zasiedzenie. Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega temu podatkowi wówczas, gdy w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny, nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu w Polsce. Podatek nie obciąża nabycia własności rzeczy ruchomych znajdujących się w kraju lub praw majątkowych podlegających wykonaniu w kraju, jeśli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkobierca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby w Polsce, także nabycia w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw187.

czytaj więcej

SAMORZĄD TERYTORIALNY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ CZ. II

Kres samorządów i zdecentralizowanego systemu administracji nastąpi! w 1950 roku na mocy ustawy z 20 marca o terenowych organach jednolitej władzy państwowej1 . Wszystkie dotychczasowe kompetencje samorządów’ przejął scentralizowany system rad narodowych, łączących w sobie interesy społeczności lokalnych i państwa. System centralizmu demokratycznego praktycznie ustanowi! rady narodowe, jako przede wszystkim reprezentanta interesów państwa – zatem realizatora dyspozycji płynących z centrum. Na czele tego hierarchicznego układu stanęła utworzona w 1947 roku Rada Państwa. W odróżnieniu od okresu międzywojennego, kiedy to rady wybierano w demokratycznych, wolnych, tajnych, równych, bezpośrednich i powszechnych wyborach, pierwsze po wojnie rady narodowe składały się z ludzi delegowanych przez organizacje polityczne, zawrn- dowe i społeczne. Likwidacja samorządów wyeliminowała jednocześnie osobowość prawną społeczności lokalnych i pozbawiła je resztek własności komunalnej. Jak wskazuje na to A. Piekara, ustawa ,,[…] zapoczątkowała proces stabilizacji systemu i ustroju władzy oraz administracji lokalnej, dokonując daleko idącej redukcji stopnia jej uspolecznienia wraz ze skrajna etanzacją. centralizacją i biurokraiyzacją. W stalinowskiej doktrynie prawa państwowego i administracyjnego do rangi najwyższej zalety podniesiono fakt. że ustawa marcowa 1950 roku znosiła samorząd terytorialny i scentralizowała oraz upaństwowiła w terenie wszystko, co było dawniej społeczne i lokalne. Uważano bowiem, że najwyższą i najdoskonalszą miarą uspołecznienia i socjalizacji jest upaństwowienie”12. Podobnie było w gospodarce, dominujący tam system centralistyczny eliminował wszelkie przejawy samorządowe. To właśnie w tym okresie szczególnie uległo likwidacji wiele zakładów drobnej wytwórczości będących podstawą lokalnej inicjatywy i przedsiębiorczości12. Rodzące się w późniejszym okresie problemy w rozwoju szczególnie małych miast, prowadziły do zainteresowania się lokalnymi elitami budową inwestycji centralnych, To z kolei prowadziło do alienacji władzy lokalnej, która czuła się znacznie silniej związana z inwestorem niż społecznością lokalną14.

czytaj więcej

Kalkulacja kwoty planowanych dochodów gminy

– Kalkulacja obejmuje następujące wartości:

– należny podatek dochodowy od osób fizycznych za rok poprzedzający rok bazowy w kraju:

czytaj więcej

Szczegółowy zakres zadań izb

W posiedzeniu kolegium izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel instytucji, której sprawa jest rozpatrywana. Wydanie negatywnej opinii przez izbę jest równoznaczne z powiadomieniem odpowiednich organów /rady samorządu terytorialnego, wojewody, ministra finansów czy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych/.

czytaj więcej

Obrona i ugruntowanie samorządu terytorialnego

Spośród pozostałych zasad należy jeszcze wymienić następujące jako, szczególnie istotne:

– jeśli bardziej ogólne postanowienia ustawy nie stanowią inaczej, społeczności lokalne powinny móc samodzielnie ustalać wewnętrzną strukturę organizacyjną, tworząc jednostki dostosowane do specyficznych potrzeb i umożliwiające skuteczne zarządzanie:

czytaj więcej