Category Samorząd

Zasadnicza reforma samorządowa

W państwach socjalistycznych społeczności lokalne byty traktowane przez centralny ośrodek planujący jako czynnik pomocniczy ogólnego planu rozwoju kraju20. To właśnie dlatego wszystkie decyzje i inicjatywy władz lokalnych musiały być akceptowane przez organy zewnętrzne, zaś wśród członków’ społeczności lokalnych rodziła się bierność i przekonanie o słabości lokalnej władzy. Badania porównawcze przeprowadzone w 1966 r. w’ Indiach, Jugosławii. Polsce i USA uwidoczniły, że działacz powiatowy w Polsce najbardziej odczuwał brak autonomii w takich dziedzinach jak: budownictwo mieszkaniowe, zapewnienie wszystkim miejsc pracy, budowa szkól, budow’a szpitali, aptek, ośrodków zdrowia itp.21

czytaj więcej

URZĄD GMINY CZ. II

W systemie administracji finansowej7-’’ gmin dużą rolę odgrywa personel odpowiedzialny za realizację czynności wynikających z zasad prowadzenia gospodarki finansowej. Wydział czy oddział finansowy funkcjonujący w strukturze urzędu obsługującego ośrodek zarządzania ogólnego jakim jest zarząd, przede wszystkim rejestruje wszystkie wpływy i wydatki oraz zapewnia ich właściwy pobór i klasyfikację. Dlatego też od służb pracowniczych zatrudnionych w finansach gminnych oczekuje się aby wszystkie operacje finansowe były zgodne z planem finansowym, były właściwie asygnowane, dokumentacja powinna być kompletna i dokładnie opracowana oraz aby wszelkie operacje eliminowały ryzyko defraudacji czy nieprawidłowości.

czytaj więcej

ZARZĄDZANIE SAMORZĄDAMI TERYTORIALNYMI

Wynikiem zmian ustrojowych w Polsce po 1989 roku było m.in. utworzenie samorządów terytorialnych. Ta zmiana pozycji ustrojowej gmin doprowadziła przede wszystkim do upodmiotowienia społeczności lokalnej, która z mocy prawa tworzy gminę na określonym terytorium. Tym samym, z dotychczasowej jednostki podziału terytorialnego. przekształciła się w terytorialny związek samorządowy. Trzeba jednak podkreślić, że istota samorządu polega na utworzeniu i akceptacji przez państwo w dużym stopniu niezależnego od niego systemu organów i wyposażenie ich w odpowiednie kompetencje władcze. Wstępnym warunkiem tego jest zaakceptowanie przez władze państwa odrębnej sfery interesów społeczności lokalnej przy jednoczesnym istnieniu interesów całego społeczeństwa. Odrębność ta musi być określona trwałym i najwyższym aktem prawnym287 a jego podstawą musi być nadanie gminie osobowości prawnej i jej uwłaszczenie. Doświadczenia demokracji zachodnich dowodzą, że system władzy lokalnej skuteczniej niż administracja scentralizowana zarządza sprawami lokalnymi. Stąd wynika potrzeba ustalania daleko idącej samodzielności samorządów terytorialnych /gmin a także powiatów samorządowych/ w podejmowaniu decyzji odnoszących się do najbliższego otoczenia. Nie może to jednak oznaczać całkowitej autonomii i niezależności od państwa. Miejsce i pozycję samorządu terytorialnego w systemie organów publicznych wyznacza zawsze ustawodawstwo państwowe.

czytaj więcej

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydaje przewodniczący zarządu

– oplata za pobyt osoby w izbie wytrzeźwień w związku z wykonywaniem przez gminę obowiązku zorganizowania i prowadzenia izb wytrzeźwień204:

czytaj więcej

Szkolenie z zarządzania zmianą

Zarządzanie zmianą to ważna sprawa. Żyjemy w czasach zmian, dlatego warto umieć nimi zarządzać. Coraz więcej osób chce zająć się takimi zmianami, bo mają one sens oraz cel. Dzisiaj Polska oferuje dobre szkolenia z zarządzania zmianą. Oferowane są przez wiele firm prywatnych i mają ogromne znaczenie...

czytaj więcej

Angielski online – moda czy wygoda?

Angielski online jest modny i wygodny. W obecnych pełnych pośpiechu czasach coraz więcej osób taki język chce studiować i cieszyć się nim w pełni. Wysoka jakość nauczania języka jest ważna, a klienci oczekują tego najbardziej. Kursy angielskiego online są zróżnicowane – jedne koncentrują się na słownictwie, inne na gramatyce, jeszcze inne na umiejętności konwersacji...

czytaj więcej

Przyznanie gminom udziału w podatku płaconym przez jej mieszkańców

Obliczeń dokonano w oparciu u pismo Ministerstwa finansów’ skierowane do jednego z miast w dniu 29 października 19% roku – jest to zatem udział tego miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Poniżej podane zostały i obliczone poszczególne elementy wzoru:

czytaj więcej

Studia z kosmetologii w całej Polsce

Studia z kosmetologii są prowadzone w całej Polsce. Kosmetolog to specjalista dbający o urodę, udziela porad wielu osobom i to nie tylko kobietom. Jednak panie chętnie rozwijają swoje umiejętności i upiększają twarze oraz sylwetki. Kosmetolog dba o piękną cerę, nawilża ją, oczyszcza, odmładza, stosuje peeling. Dobrej klasy kosmetolog to ceniony specjalista...

czytaj więcej

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI CZ. II

Przedmiotem opodatkowania są budynki lub ich części oraz inne budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna, grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym, grunty objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza łub leśna, grunty pod jeziorami, grunty zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych. Podstawa opodatkowania jest uzależniona od rodzaju opodatkowanej nieruchomości. W odniesieniu do budynków oraz gruntów, podstawą opodatkowania jest ich powierzchnia, zaś w odniesieniu do budowli podstawą jest ich początkowa wartość określona odrębnymi przepisami w zakresie amortyzacji /nawet gdyby były całkowicie zamortyzowane/. Coraz, częściej pojawiają się postulaty aby podstawę wymiaru podatku stanowiła wartość nieruchomości. Aby tak się stało muszą powstać powszechne warunki techniczno-organizacyjne do wprowadzenia taksacji nieruchomości /jej wyceny/. Obecnie jednak stawkę lego podatku, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, określa rada samorządu terytorialnego, nie może jednak ustalić go powyżej stawek zawartych w ustawie. Podatek ten płacony jest przez osoby fizyczne oraz. jednostki nie posiadające osobowości prawnej w czterech ratach, w terminach do 15 marca. 15 maja, 15 września i 15 listopada. Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej podatek płacą za poszczególne miesiące do 15 dnia każdego miesiąca. Podstawą naliczenia podatku od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej są złożone formularze do gminy z wykazem nieruchomości. Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne składają organowi gminy deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy do 15 stycznia tego roku.

czytaj więcej

PODATEK LEŚNY

Podatek ten pobierany jest od prowadzonej działalności w zakresie gospodarowania gruntami leśnymi184. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawne j, które są właścicielami lasów bądź posiadaczami lasów’ należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, Z podatku leśnego zwolnione są areały wykorzystywane przez ośrodki wypoczynkowe, działki budowlane i rekreacyjne, lasy z drzewostanem do lat 40, lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, lasy ochronne i pomniki przyrody, lasy wpisane do rejestru zabytków oraz powierzchnie leśne nie związane z. gospodarką leśną i decyzjami administracyjnymi wyłączone z gospodarki leśnej na cele inne niż leśne18”. Rada gminy z innych powodów może zwolnić właściciela od płacenia podatku.

czytaj więcej

Egzamin SEP daje uprawnienia

Egzamin SEP jest ważnym egzaminem dla fachowców. To wielka wiedza w dobrej cenie. Warto podejść do takiego egzaminu, zdać go i cieszyć się wiedzą wysokiej jakości. Na pewno egzamin SEP to ważna sprawa dla niejednej osoby. Dzisiaj każdy taki egzamin chciałby zdać i mieć wiedzę na wiele lat. Nie jest to drogi egzamin, kosztuje ok. 200 złotych, czyli tyle, ile spokojnie można zaakceptować...

czytaj więcej

PODATEK LEŚNY CZ. II

Podatek obliczany jest przy użyciu wskaźnika, jakim jest hektar przeliczeniowy i obliczany na podstawie głównych gatunków’ drzew wynikających z planu urządzenia lasu. Przeliczniki prezentuje tabela. Na wysokość podatku ma wpływ stan drzewostanu, stąd im las jest lepszy, tym podatek jest wyższy. Pozytywną stroną tego podatku jest to, że jest on przekazywany gminie i służy zaspokojeniu potrzeb społecznych. Negatywną stroną jest to. że podatek ten jest podatkiem od posiadania lasu a nie jego użytkowania. Z tego też względu właściciel chcąc wywiązać się z zobowiązania musi w miarę wcześnie prow-adzić wyrąb lasu dla uzyskania środków finansowych. Podatek leśny od jednego hektara przeliczeniowego wynosi, za każ.de półrocze roku podatkowego, równowartość pieniężną 0,2m drewna tartacznego iglastego16. obliczoną wg średniej ceny sprzedaży tego drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w poprzedzającym półroczu /średnią cenę ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego/.

czytaj więcej

Plan sieci publicznych szkól podstawowych i granice ich obwodów

Samorząd terytorialny sprawuje nadzór nad szkołami w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, wyłączono z tego sprawy dydaktyczne i wychowawcze – chociaż i w tym względzie ustawodawca określił formy wpływania na funkcjonowanie oświaty. Oddziaływanie samorządów’ na gminną oświatę odbywa się przede wszystkim poprzez coroczne zatwierdzanie arkuszy organizacji podporządkowanych przedszkoli, szkól i placówek oświatowych. Dokument ten określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w nadchodzącym roku /arkusz przedstawia dyrektor do 15 maja/ szkolnym, przede wszystkim zawiera informacje o liczbie pracowników szkoły, liczbę stanowisk kierowniczych i liczbę godzin nadobowiązkowych /kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę ‚.

czytaj więcej

Szkoła wizażu, czyli piękno na co dzień

Szkoła wizażu kształci wizażystki, czyli osoby zajmujące się wyglądem innych. Wizażystka patrzy na innych całościowo, ocenia wygląd, dobiera kolory ubrań, makijaż, kolor paznokci. Potrafi nałożyć wyjątkowy, efektowny makijaż, wiedząc jak sprawić radość kobietom. Poradzi także panom. Określa typy urody, rodzaje makijażu. Spotkanie z profesjonalną wizażystką jest wielką przygodą...

czytaj więcej