Category Samorząd

Szkoła językowa, by móc się nauczyć

Szkoła językowa Poznań

mimo trudności na samym początku to jednak tego typu miejsca cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wiadomo, że coraz większą liczba osób mimo wszystko chciałaby znać języki obce, ponieważ są one wymagane nie tylko w pracy, ale również można będzie taką wiedzę wykorzystać w podróży. Dlatego tak duże znaczenie ma stosunek jaki posiadamy do ich poznania...

czytaj więcej

Szkoła językowa- dla Ciebie

Szkoła językowa Wrocław

tak naprawdę możliwości edukacji wciąż się zwiększają. Niezależnie od tego, w jaki sposób zapatrywaliśmy się na to na samym początku to jednak można będzie całkowicie zmienić swoje podejście, jak i również przekonać się o tym, że mimo wszystko dla właściwie każdego będzie to mogło mieć kluczowe znaczenie. Od czasu do czasu kurs w szkoła językowa Wroc...

czytaj więcej

Szkoła językowa- szybkoie efekty

Szkoła językowa Warszawa

opcje związane z nauka języka obcego są zawsze dość zróżnicowane. Dlatego warto jest postawić przed sobą jakieś określone rozwiązania, których mamy zamiar się trzymać, a być może w niedługim czasie zmienimy swoje podejście do pewnych kwestii...

czytaj więcej

Szkoła językowa w Katowicach

Szkoła językowa Katowice

tak naprawdę to w jaki sposób podchodzimy do pewnych spraw będzie mogło mieć ogromne znaczenie jeśli chodzi generalnie o to, jak chcemy i jak widzimy nasza przyszłość. Wiadomo, że na samym początku pewne kwestie będą mogły wydawać się zupełnie inne, ale jednak po pewnym czasie można będzie zmienić swoje zdanie...

czytaj więcej

Szkoła językowa- krótkie kursy

Szkoła językowa Gliwice

tak naprawdę to, czy znamy jakiś język obcy czy tez jednak nie w dużej mierze będzie mogło zależeć właściwie od nas samych. Nie od dziś wiadomo, że przecież właściwie dla każdego będzie mogło wiele znaczyć, to gdy wyjedzie na wakacje, i mimo wszystko będzie w stanie porozumieć się z obcokrajowcami...

czytaj więcej

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna określa zespól zachowań i reakcji na różne sytuacje występujące w otoczeniu. Jest w związku z tym sposobem realizacji zadań zdeterminowanych wierzeniami, postawami i oczekiwaniami reprezentantów /np. rządzących/, pracowników /np. pracownicy komunalni/ i konsumentów’ /np. osób oczekujących na pomoc czy w dużej mierze członków’ samorządu/ oraz klimat czy środowisko zewnętrzne, w którym organizacja pracuje. W odniesieniu do gmin, z natury swej bardzo zróżnicowanych politycznie, ekonomicznie i społecznie, kultura organizacyjna powinna uwzględniać skład osobowy organów gminnych, stąd ich uktad polityczny oraz przekonania polityczne i społeczne otoczenia. Definiując kulturę organizacyjną gminy, za podstawę można m.in. wziąć stosunek radnych do spraw i działań podejmowanych w gminie, wybrane przez nich preferencje czy postawy wobec postulatów- zgłaszanych przez, grupy obywateli. Zespól zarządzania ogólnego winien określić najkorzystniejszy model kultury organizacyjnej i wdrożyć go w życie. Wraz z tym należy określić wizję osiągnięcia nakreślonych celów, które winny być zapisane w programach oraz wraz z kulturą rozpowszechnione wśród członków wspólnoty samorządowej. Ma to sprawić z jednej strony poparcie wszystkich obywateli dla działań podejmowanych przez centrum organizacyjne oraz przekonanie wśród wykonawców poszczególnych zadań o słuszności celów określonych w gminie.

czytaj więcej

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI WOBEC GMIN

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów, samorządy terytorialne mają takie same prawo do stosowania środków egzekucyjnych, jak wierzyciele inni niż urzędy skarbowe, przewidzianych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub żądania zastosowania takich środków21. Poprzednio prawo takie funkcjonowało w oparciu o zarządzenie Ministra Finansów z 28 października 1991 r, w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych22, zaś dokonana zmiana nie wprowadziła istotnych zmian.

czytaj więcej

Dyscyplina budżetowa – kontynuacja

Postępowanie o naruszenie dyscypliny budżetowej w administracji rządowej i samorządu terytorialnego, dotychczas regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z lipca 1991 roku. Nowe rozporządzenie obowiązuje od 6 czerwca 1996 roku i stara się kompleksowo uregulować postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny budżetowej. Nowe regulacje powinny pozwolić między innymi na skuteczniejszą kontrolę właściwego wykorzystania środków pochodzących z budżetu państwa i na wyeliminowaniu zjawisk negatywnych w gospodarce zasobami pochodzącymi w dużej mierze z podatków płaconych przez obywateli. Zgodnie z tymi regulacjami, do organów’ uprawnionych do orzekania w sprawie o naruszenie dyscypliny budżetowej należą:

czytaj więcej

Dotacje z budżetu na inwestycje infrastrukturalne

W budżecie państwa przewidziane zostały dotacje z budżetu na inwestycje infrastrukturalne realizowane w systemie robót publicznych, jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Dotacja taka może być przyznana gminie, jeżeli inwestycja taka:

czytaj więcej

Samorząd terytorialny jest strukturą publiczną

Samorząd terytorialny jest strukturą publiczną, z którą każdy ma do czynienia niemal każdego dnia. Zdecydowana większość spiaw życiowych mieszkańców gmin załatwiana jest /lub powinna być/ przez organy władzy lokalnej. Podporządkowanie tych organów mechanizmom demokratycznych wyborów nakazuje sądzić, że organy te w sposób najbardziej skuteczny i zgodny z interesem wspólnoty samorządowej realizować będą zbiorowe i indywidualne sprawy wniesione przez obywateli. Aby tak się stało niezbędne jest właściwe zarządzanie wspólnotą gminną a w ramach tego planowanie zmierzające do efektywnego wykorzystania środków finansowych publicznych. W ramach planowania finansowego samorządy terytorialne winny opracowywać plany wieloletnie, odpowiednio skoordynowane z zasobami i możliwościami instytucji gminnych. Z obserwacji można wysnuć wniosek, że wiele gmin planowanie finansowe sprowadza tylko do opracowywania rocznych budżetów. W związku z tym, że praktyka nie ukształtowała konieczności szerzej na len lemat pisze J. Jacyszyn, Gazeta Prawna nr 2 (135) z 6 – 8 stycznia 1997 r.. „Brak zdolności upadłościowych” s 7 i 26. proponowania wyborcom programów cz\ planów na całą kadencję byłoby to przedmiotem ocenv wvborców a więc całej społeczności lokalnej’, to roczne budżety bardzo często są planem niew ielkiego kręgu osób uczestniczących w procedurze jego opracowywania i nie są zawsze znane większej liczbie obywateli. Aczkolwiek wyborcy oceniają pracę radnych przy okazji kolejnych wyborów, to nie jest to ocena skuteczności realizacji wcześniej zaaprobowanego przez wyborców programu, lecz ocena działań określonych niejako samoistnie przez organy gminne. Roczny budżet gminy jest podstawowym narzędziem zarządzania finansami lokalnymi. Mieszczą się w nim podstawowe źródła dochodów i wydatków odpowiadających poszczególnym dziedzinom działalności. Budżety te powinny być podporządkowane realizacji programów wieloletnich, przynajmniej obejmujących okres całej kadencji.

czytaj więcej

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Samorządy terytorialne uzyskują dochody z tytułu płaconego budżetowi państwa podatku od osób fizycznych i osób prawnych mających swoją siedzibę na terenie gminy21’1. Podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowany został ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku. która weszła w życie 1 stycznia 1992 r. Podatek od osób fizycznych zastąpił do tego czasu obowiązujący podatek dochodowy, podatek od wynagrodzeń, podatek wyrównawczy, podatek od płac oraz podatek rolny w zakresie dotyczącym działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonych przez osoby fizyczne. Podmiotem opodatkowania jest każda osoba fizyczna, a opodatkowaniu podlegają wszelkie jej dochody osobiste, za wyjątkiem przychodów z działalności rolniczej i leśnej, przychodów podlegających przepisom podatku od spadku i darowizn oraz przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (np. z umowy o sprzedaży rzeczy przez osobę nie będącą jej właścicielem, umowy o spadku po osobie żyjącej). W 1997 roku podatek ten wynosi 20: 32 i 44 proc.

czytaj więcej

Osoby kandydujące do rad

Zaprezentowane poniżej daty uchwalenia ustaw decydujących o funkcjonowaniu samorządów terytorialnych ukazują, że kandydaci na radnych w zdecydowanej większości nie znali dokładnie tego. czym zajmować się będzie samorząd, bowiem najistotniejsza /w sensie praktycznym/ ustawa określająca kompetencje /to czym konkretnie zajmować się

czytaj więcej

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH CZ. II

Zgodnie z uslaw’ą o finansowaniu gmin, udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki właściwych urzędów’ gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego /niedotrzymanie tego terminu wiąże się z wy-

czytaj więcej

RODZAJE WYDATKÓW CZ. II

Wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek sfery budżetowej, dotacje oraz środki na obsługę zobowiązań Skarbu Państwa. Do wydatków bieżących zaliczamy:

czytaj więcej