Category Samorząd

PROCEDURA BUDŻETOWA CZ. II

W oparciu o obowiązujące regulacje prawne, można w sposób następujący określić etapy procedury związanej z opracowaniem, uchwaleniem i realizacją budżetu gminy:

czytaj więcej

PODATEK OD SPADKU I DAROWIZN CZ. II

Podmiotem opodatkowania są nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. a w przypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Generalnie podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

czytaj więcej

Dyscyplina budżetowa

Prawo budżetowe określiło ogólne zasady związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny budżetowej. Naruszeniem dyscypliny budżetowej jest:

czytaj więcej

Gminy, w rozumieniu ustawy o samorządzie terytorialnym

Gminy, w rozumieniu ustawy o samorządzie terytorialnym, są w porównaniu do gmin istniejących przed dniem 27 maja 1990 roku nowymi instytucjami polityczno- prawnymi. To rozumowanie prowadzi do wniosku, że nie są one prawnym spadkobiercą gmin uprzednio istniejących, ani samorządów zlikwidowanych w- 1950 roku. Tak ukształtowane samorządy terytorialne nic są spadkobiercą własności tamtych gmin (własność ta przejęta została wcześniej przez Skarb Państwa). Gmina, w myśl ustawy, jest osobą prawną i korzysta ze wszystkich uprawnień osób prawnych. Jednocześnie obok ochrony sądowej, korzysta też ze szczególnej ochrony pozasądowej, podobnie jak inne państwowe jednostki organizacyjne oraz podmioty tworzone mocą ustawy. Samorząd terytorialny nie podlega prawni upadłościowemu-” (w okresie międzywojennym gminy mogły być rozwiązywane, np. gmina Szczawin w powiecie ostrołęckim). Członkostwo w samorządzie terytorialnym jest dla mieszkańców obowiązkowe i wynika z miejsca zamieszkania. Dlatego też nic można wypisać się ze wspólnoty mieszkańców, gdy zamieszkuje się w gminie, nie można też nie podporządkować się decyzjom organów gminnych /oczywiście przy możliwości obrony własnych praw’ i interesów w trybie kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku decyzji administracyjnych/.

czytaj więcej

Subwencja a pewne zjawiska w gminach

Z analizy algorytmów będących podstawą obliczenia subwencji vv poszczególnych latach wynika, że przede wszystkim następowało zmniejszanie kwoty subwencji w stosunku do rosnących zadań. Gdyby nie ustalenie wielkości granicznych, poniżej których subwencja nie może spaść, zmniejszenie subwencji byłoby bardzo duże. Subwencja na 1998 rok nie może być niższa niż 109,5 proc, subwencji na 1997 rok, zaś na 1997 rok nie mogła być niższa niż 115 proc. subwencji na 1996 rok. Ustalając subwencję na 1997 rok zauważyć można dążenie do wsparcia małych szkól wiejskich, odstąpiono od tego ustalając subwencję na 1998 rok. Dążeniem centrum jest w zw iązku z tym popieranie gmin opierających kształcenie na dużych szkołach zatrudniających nauczycieli legitymujących się lepszym przygotowaniem ogólnym.

czytaj więcej

Z podatku od nieruchomości zwalnia się:

– nieruchomości lub ich części zajęte nu potrzeby organów’ i administracji samorządu terytorialnego:

– pod warunkiem wzajemności, nieruchomości będące własnością państw’ obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dy plomaty cznych, urzędów’ konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych:

czytaj więcej

Zdobycie poparcia i aprobaty dla realizowanej strategii

Zdobycie poparcia i aprobaty dla realizowanej strategii rozwoju samorządu terytorialnego. Konieczne jest w związku z tym wypracowanie i przyjęcie strategicznej polityki gminy przez radę. która będzie podstawą działania zarządu oraz podmiotów uczestniczących w rozwoju gminy . Wykonując zasadę jawności finansów publicznych oraz dbając o poparcie otoczenia dla przyjętych koncepcji, organy zarządzania ogólnego powinny upowszechnić plany oraz przekonać zainteresowanych o docelowych korzyściach wynikających z ich realizacji. Niezbędnym warunkiem uzyskania poparcia jest podporządkowanie działań poszczególnych komórek organizacyjnych gminy, instytucji gminnych i pracowników’, celom strategicznym. Nadzór i bieżąca kontrola ze strony centralnego ośrodka zarządzania ogólnego w trakcie realizacji strategii jest możliwa ni.in. poprzez bieżącą analizę planów finansowych i wydatków podmiotów realizujących strategiczną politykę gminy. Budżet uchwalany przez gminę jest odzwierciedleniem strategicznej polityki gminy. Stąd zarząd, najczęściej decydujący organ w zarządzaniu ogólnym gminy, musi przedstawić radzie do zatwierdzenia program uwzględniający ograniczone zasoby i dążący konsekwentnie do realizacji celów strategicznych. W razie wystąpienia nowych okoliczności w trakcie realizacji budżetu, zarząd powinien proponować korekty budżetu.

czytaj więcej

Struktura organizacyjna i funkcjonowanie władz gminnych

To wszystko wskazuje na mało przejrzysty model zarządzania gminą, z jednej strony wymuszany jest on prawem, które nie przystaje do przekonań i przyzwyczajeń obywateli, z drugiej zaś nie odpowiada teorii i praktyce zarządzania takimi organizmami społeczno-gospodarczymi. Bezsporne jest bowiem, źc centralną pozycję /coraz bardziej uszczuplaną przez wzrost autorytetu i uprawnień przewodniczącego zarządu/ w zarządzaniu ogólnym zajmuje zarząd:

czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o samorządzie terytorialnym z 14 października 1900 roku

Jak już zostało wspomniane uprzednio, wy datki dzielą się na wydatki finansowane przez budżet państwa lub przez budżety samorządów terytorialnych. Budżet państwa finansuje niektóre rodzaje działalności w całości, niektóre zaś częściowa, pozostawiając w tym zakresie pole do działania związków samorządowych przez ich budżet...

czytaj więcej

Sposób kwalifikowania dochodów

Generalnie rzecz ujmując dochodami budżetu są środki pieniężne pobierane bezzwrotnie przez gminę lub państwo od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych (a w przypadku budżetów gmin – również z budżetu państwa) na sfi- por. Gazem Pnnrna z 17 – 19 maja 1997 i\. nr 22 (155). s. 3, „Reforma gminnych finansów” nansowanie wydatków związanych z realizacją ich zadań144. Podstawową różnicą pomiędzy opłatami i podatkami jest to. ze podatki mają charakter bezzwrotny, zaś w momencie wniesienia opłaty oczekuje się natychmiastowego świadczenia zwrotnego /ekwiwalentu/. Prawo finansowe stosuje bardzo różne podziały według których klasyfikuje się dochody budżetów lokalnych. Rozróżniamy przykładowo:

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ GMIN

W zakresie gospodarki finansowej gmin mieści się również sprawozdawczość budżetowa, która stanowi istotny element systemu kontroli sprawowanej przez rady gmin i ich komisje oraz regionalne izby obrachunkowe w toku wykonywania i po zakończeniu roku budżetowego. W ujęciu formalno-prawnym sprawozdawczość budżetowa stanowi usystematyzowany zbiór sprawozdań sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami w oparciu o dane księgowe. Przedmiotem sprawozdawczości budżetowej jest zatem dostarczanie danych o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gmin. Sprawozdawczość budżetowa obejmuje nie tylko dane z zakresu wykonania dochodów i wydatków budżetu, ale również dane o przebiegu gromadzenia dochodów, oraz o finansowaniu z budżetu planowanych zadań. Poza tym ilustruje całokształt gospodarki finansowej jednostek i organów odpowiedzialnych za wykonanie budżetu. Ustawodawca nie określił w sposób precyzyjny, jak winien wyglądać i co powinien zawierać dokument będący informacją i sprawozdaniem z realizacji budżetu. Z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych można wyczytać, że sprawozdanie powinno zawierać odrębne informacje o wykonaniu planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Jednocześnie sprawozdanie winno być opracowane w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Zatem rada sama winna określić precyzyjnie co dokument taki powinien zawierać oraz w jaki sposób winien być opracowany, oceniany i uchwalany. Niewątpliwie sprawozdanie powinno zawierać część opisową odpowiadającą układem materiałom przedstawionym w uchwale budżetowej. Powinno odnosić się do poszczególnych dokumentów uchwały budżetowej i układ oraz język winny być zrozumiale dla przeciętnego radnego – tak aby mógł samodzielnie dokonać oceny realizacji budżetu.

czytaj więcej

STRADEGIA ROZWOJU GIMIINY

Wzrastające potrzeby ludności wobec szybkich przemian politycznych i gospodarczych tworzą konieczność poszukiwania przez lokalne elity rządzące, szczególnie uczestników gremiów kierujących samorządami terytorialnymi, skutecznych sposobów zaspokojenia zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli. Obok wielu, opisywanych w prezentowanej publikacji propozycji działań zmierzający ch do skuteczniejszej realizacji planowanych działań, możliwością wzmocnienia rozwoju aminy jest opracowanie przez każdą gminę strategicznego programu rozwoju. Strategia taka, łącząca w sobie elementy planowania i przyporządkowania działaniom metod ich realizacji, powinna tworzyć spójny system zawierający:

czytaj więcej

SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA

Zgodnie z ustawą o finansowaniu gmin, w okresie od 19% do 1999 roku do obliczenia kwoty subwencji wyrównawczej, przy sumowaniu podstawowych dochodów podatkowych, w miejsce udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, bierze się skorygowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wyliczone wg wzoru:

czytaj więcej

FORMY GOSPODARKI BUDŻETOWEJ I POZABUDŻETOWEJ

Wydatki wynikające z zadań własnych gminy stanowią największą pozycję pośród wydatków i kształtują się na poziomie 60 – 70 proc. Realizowane są one najczęściej przez system instytucji podporządkowanych samorządowi terytorialnego – określa się je mianem form gospodarki budżetowej i pozabudżetowej. Wszystkie jednostki organizacyjne gminy działają w granicach wyznaczonych zadań i upoważnień oraz są finansowane lub dofinansowywane z budżetu gminy i realizują wydatki w granicach planu finansowego jednostki, ustalonego /zatwierdzonego/ przez władze gminy i uzgodnionego z budżetem gminy. Z prawa budżetowego wynika, że w obrębie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej funkcjonują:

czytaj więcej