Category Samorząd

ZASADY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w prawie budżetowym, co oznacza, że objęte są licznymi i ostrymi rygorami obowiązują-

czytaj więcej

Zakres samodzielności finansowej samorządów terytorialnych

Bardzo istotną kwestią odnoszącą się do samorządów terytorialnych jest ich zakres samodzielności finansowej. Samodzielność finansowa oznacza zapewnienie określonej sfery uprawnień decyzyjnych w dziedzinach kształtowania rodzajów i wielkości dochodów- oraz swobodnego ich wydatkowania na samodzielnie ustalone cele i zadania. Kwestia samodzielności różnie jest rozwiązywana w praktyce wielu państw. W odniesieniu do Polski, gminy mają szersze uprawnienia w zakresie swobody wydatkowania pieniędzy niż kształtowania źródeł i wielkości dochodów. Ustawodawca określił źródła dochodów gminnych i praktycznie, z wyjątkiem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, rozdzielił źródła dochodów państwa i gmin. Możliwość gromadzenia pieniędzy przez gminy została określona ustawowo, najczęściej „z góry” też wyznaczono wielkość tych dochodów. Wprawdzie gminy mogą stosować szeroki zakres ulg, umorzeń, odroczeń i zanicchań poboru podatków i opłat, nie zwiększa to jednak w istotnym stopniu ich samodzielności w kształtowaniu dochodów w icli zakresie podmiotowym i przedmiotowym.

czytaj więcej

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH CZ. III

Ufb poszczególne elementy oznaczają: 222 Od I stycznia 1997 r„ w związku z obniżeniem stawek podalku dochodowego od osób fizycznych i tym samym zmniejszeniem udziału gmin z lego podatku, ustalono, że w 1997 roku obowiązywał będzie wskaźnik 0.1 6 /mc jak dotychczas 0.1 5/ a w 1998 roku 0.17 – jest to procentow y udział wszystkich gmin z ogólnej kwoty wpływów do budżetu państwa z ty tułu podatku dochodowego od osób fizycznych. /Dz.U. z 1996 r. nr 156. poz. 774/

czytaj więcej

Przewodniczący rady i projekt budżetu

Przewodniczący rady przesyła niezwłocznie projekt budżetu wraz z załącznikami do zaopiniowania komisjom rady:

– w ciągu 14 dni komisje rady odbywają posiedzenia i formułują wnioski i opinie o projekcie:

czytaj więcej

Zadania stałych komisji rad narodowych

Organami rad narodowych były icli prezydia i komisje rady. Prezydium wybierane było przez radę narodową spośród radnych. Najważniejszym zadaniem prezydium było organizowanie prac rady, komisji i radnych. Wykonując te zadania prezydium stale podlegało ocenie i kontroli rady. Rada mogła zmienić każde postanowienie prezydium. Prezydium kierowało przebiegiem sesji rady oraz koordynowało pracę t zlecało zadania komisjom rady. Pełniło także funkcje kontrolne, przede wszystkim kontrolując realizację uchwał rady przez terenowe organy administracji państwowej, też przez kierowników organizacji i instytucji. W okresie, gdy rada nie obradowała, prezydium wykonywało

czytaj więcej

SUBWENCJE

Subwencja /słowo pochodzące z języka łacińskiego „subventio”/ oznacza bezzwrotną pomoc finansową udzielaną różnym podmiotom. W dawniejszych czasach łączono to pojęcie głównie z zasiłkami pieniężnymi i różnymi formami jednorazowych zapomóg. Obecnie subwencja może być także udzielana, jako forma częstotliwego finansowania bezzwrotnego różnych celów i zadań. Subwencja jest świadczeniem władz publicznych w formie ulg lub zaniechań pobierania z świadczeń należnych władzom od jednostek gospodarczych. Subwencje mają wpływ na ceny i wyniki finansowe, a zatem na konkurencyjność na rynku danej organizacji. Subwencja jest też św iadczeniem publicznoprawnym państwa na rzecz innych podmiotów’ publicznoprawnych będących prawno-finansowym odbiciem ustrojowego podziału zadań publicznych pomiędzy państwo a te podmioty. Subwencje odróżniają się od dotacji dwoma zasadniczymi cechami:

czytaj więcej

Rejestrowanie wpływów i wydatków

Planowanie finansowe, które odbywa się przede wszystkim w procedurze opracowywania budżetu gminy. Mankamentem praktycznej strony zarządzania finansami lokalnymi jest krótkookresowość planowania rzadko przekraczającego rok budżetowy. Zasady procedury budżetowej zostały w głównych zarysach określone w prawne budżetowym. Rada gminy uchwalą precyzyjnie określa szczegółowe zasady opracowywania budżetu i ma to duże znaczenie dla przyjęcia właściwych zasad planowania finansowego, a także świadczy o wykorzystaniu tego procesu w zarządzaniu ogólnym. Budżet gminy łączy w sobie działania wynikające z. celów organizacji oraz środki zapewniające ich realizację na następny rok, zgodnie z zasadą uprzcdnlości. Budżet gminy przedstawia wszystkie dochody i wydatki według klasyfikacji budżetowej. W niedalekiej przyszłości powszechniejsze stanie się korzystanie z planowania długookresowego obejmującego przynajmniej okres jednej kadencji, sprowadzenie zaś budżetów rocznych – zgodnie z wymogami prawa – do planów krótkookresowych zapewniających w ciągu roku realizację polityki strategicznej określonej w programach wyborczych osób lub partii,

czytaj więcej

PLATA ADIACENCKA

Jest to opłata obowiązująca od niedawna i dotyczy m.in. osób, które otrzymały wydzielone działki budowlane. Wysokość tej opłaty ustalana jest na poziomie 50 proc. pomiędzy wartością gruntów posiadanych przez zainteresowaną osobę przed scaleniem i podziałem, pomniejszoną o odszkodowanie za część gruntów przejętych na własność gminy z mocy prawa, a wartością działek budowlanych otrzymanych przez tę osobę w wyniku scalenia i podziału. Wartość gruntu przyjmuje się według wartości ustalonej przy wywłaszczaniu nieruchomości. Obowiązek opłaty adiacenckiej ciąży również na tych właścicielach gruntów, którzy zobligowani są do wnoszenia udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych, odpowiednio do wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania na nich tych urządzeńlsy.

czytaj więcej

Kryzysogenny scenariusz samorządności

Dokonując analizy funkcjonowania samorządów’ terytorialnych w Polsce po II wojnie światowej trzeba wskazać, że wszelkie kryzysy prowadziły do ograniczenia samorządności społeczeństwa polskiego. Jak wskazuje na to Anna Turska, w okresie tym zaznaczy! się kryzysogenny scenariusz samorządności, który można opisać następująco:

czytaj więcej

ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZ. II

Jednocześnie, wraz z transformacją i przebudową systemową, wiele podmiotów /przedsiębiorcy krajowi i zagraniczni, dawni właściciele a także samorządy terytorialne/ stara się przejąć wiele nieruchomości dotychczas pozostających w dyspozycji państwa – co nie jest łatwe m.in. z uwagi na nie uregulowane często stosunki własnościowe. Przedsiębiorcy prywatni i osoby zainteresowane inwestowaniem zainteresowani są przejęciem przestrzeni o najlepszej lokalizacji – stąd często najdroższych. Drogie dotychczas budownictwo zostanie zmuszone do kupowania tanieli terenów i wyjścia poza miasto. Zaś samorządy wzorem państw rozwiniętych będą zmuszone do przeznaczania części środków na tanie budownictwo /co w obliczu aktualnej sytuacji finansowej gmin jest bardzo odległe/. W gminach wiejskich samorządy chętnie wyzbywają się budynków komunalnych – jak jednak wskazuje na to obsenvowana praktyka, bardzo często ludzie nie chcą wyzbyć się przywileju mieszkania w cudzych i tanieli zasobacli – a bardzo często nie stać icit na opiaty przewyższające ich możliwości płatnicze. Problem ten będzie narastał i odnosił się będzie do wszystkich właścicieli, którzy dążyć będą do urealnienia ceny wynajmu, tak aby środki z tego tytułu pokrywały koszty eksploatacji i niezbędnych remontów i modernizacji /nie mówiąc o zyskach w przypadku właścicieli prywatnych nieruchomości/.

czytaj więcej

ZARZĄDZANIE GMINĄ

System zarządzania gminą charakteryzuje się swoją specyfiką wynikającą z istoty tej organizacji oraz jej roli rozciągającej się niemal na wszystkie sfery życia lokalnej społeczności i mającej także znaczenie w makroskali /np, państwa/. Istota systemu zarządzania gminy charakteryzuje się następującymi właściwościami:

czytaj więcej