UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Podatek dochodowy od osób prawnych jest istotnym źródłem dochodów budżetu państwa i odnosi się do podmiotów posiadających osobowość prawną2-17. Osobą prawną jest wyodrębniona jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami może występować jako samodzielny podmiot prawa cywilnego /jest to twór sztuczny powołany przez człowieka/. Na istotę osoby prawnej składają się:

– element ludzki /załoga przedsiębiorstwa, członkowie stowarzyszenia, członkowie samorządu, członkowie spółdzielni, udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością itp./:

– element majątkowy /własny majątek wyodrębniony z majątku członków lub powstały na innej drodze, zespolony w pewną całość – osoba prawna za swoje zobowiązania odpowiada własnym majątkiem a nie majątkiem swoich członków/:

– element organizacyjny /osoba prawna ma określoną strukturę a w niej organy wykonujące w imieniu osoby prawnej wszelkie czynności/:

– cel /przepisy określające działalność osoby prawnej lub statut zawiera jej cel/:

– Według Kodeksu Cywilnego-’ do osób prawnych można zaliczyć:

– Skarb Państwa:

– spółki kapitałowe:

– przedsiębiorstwa państwowe:

– banki:

– państwowe jednostki organizacyjne:

– spółdzielnie:

– fundacje:

– stowarzyszenia:

– inne jednostki organizacyjne o zróżnicowanym charakterze:

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH CZ. II

Istotnym elementem wyróżniającym osoby prawne jest zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. W odróżnieniu od osób fizycznych /nabywają zdolność prawną w momencie poczęcia a do czynności prawnych po osiągnięciu pelnoletności osoby prawne nabywają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w tym samym momencie. Zakres zdolności prawnej jest węższy niż osób fizycznych /wynika to z natury osób prawnych, które są tworami sztucznymi/. W odróżnieniu od człowieka /osoby fizycznej/ osoby prawne nie mogą na przy kład być ubezwłasnowolnione ani uznane za zmarłe, nie mogą sporządzać testamentów, nie mogą być spadkodawcą, nie mogą zawierać związków małżeńskich, sprawować władzy rodzicielskiej czy posiadać obowiązek alimentacyjny. Ograniczenie zdolności prawnej osoby prawnej może wynikać z ustaw i dotyczyć może dla przykładu sprzedaży i produkcji określonych towarów czy zawierania umów z określonymi kontrahentami.

Na podstawie ustaw budżetowych można porównać dochody budżetu państwa z podatku od osób prawnych w poszczególnych łatacli /w nowych złotych/:

Zgodnie z ustawą o dochodach gmin i po przeprowadzonych z dniem I października 1992 roku zmianach budżetowych2-VJ. udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 5%, z tym że na okres od kwietnia do grudnia 1992 roku udział ten obniżono do 2%2J0. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyznawane są gminie, na której terenie dana osoba prawna ma swoją siedzibę. Podatek dochodowy od osób prawnych opłacany jest na podstawie ustawy z dnia I? lutego 1992 r, i w 1997 roku jego wysokość wynosi 38 proc. podstawy opodatkowania. Osobami prawnymi są Skarb Państwa i inne jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Osobowość

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>