Uprawnienia inspektorów kontroli

– prawo żądania niezbędnych informacji dotyczących działalności kontrolowanych jednostek, w szczególności ich gospodarki finansowej z. zakresu realizacji budżetu oraz gospodarki finansowej:

– prawo wstępu na teren i do pomieszczeń jednostek kontrolowanych:

– prawo wglądu w dokumentację związaną z dysponowaniem środkami pieniężnymi, łącznie z kontrolą stanu kasy:

– prawo wglądu w dokumentację związaną z gospodarką finansową kontrolowanej jednostki:

– prawo wglądu w dokumentację związaną z gospodarką środkami rzeczowymi:

– prawo zabezpieczania dokumentów’ i innych dowodów.

Wynikiem kontroli jest sporządzenie protokółu, który podpisuje inspektor kontroli gospodarki finansowej i najczęściej kierownik kontrolowanej jednoslki oraz główny księgowy (skarbnik) lub ich zastępcy)tJ-. W oparciu o wyniki kontroli, w razie stwierdzonych uchybień, KIO kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne, wskazując źródła i przyczyny nieprawidłowości, icli rozmiary, osoby odpowiedzialne oraz. wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności9-’. Kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od daty doręczenia wystąpienia, zawiadomić izbę o wykonaniu wniosków- lub przyczynie ich niewykonania1. W stosunku do osób uchylających się od kontroli, nie udostępniających dokumentów lub składających nieprawdziwe informacje, może być nałożona kara grzywny do 500 /.I9.

Informację o stwierdzonych nieprawidłowościach, w zakresie rozliczeń subwencji i dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminom, kolegium izby przekazuje organom dokonującym podziału tych środków oraz Prezesowi Rady Ministrów1′.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>