URZĄD GMINY CZ. II

W systemie administracji finansowej7-’’ gmin dużą rolę odgrywa personel odpowiedzialny za realizację czynności wynikających z zasad prowadzenia gospodarki finansowej. Wydział czy oddział finansowy funkcjonujący w strukturze urzędu obsługującego ośrodek zarządzania ogólnego jakim jest zarząd, przede wszystkim rejestruje wszystkie wpływy i wydatki oraz zapewnia ich właściwy pobór i klasyfikację. Dlatego też od służb pracowniczych zatrudnionych w finansach gminnych oczekuje się aby wszystkie operacje finansowe były zgodne z planem finansowym, były właściwie asygnowane, dokumentacja powinna być kompletna i dokładnie opracowana oraz aby wszelkie operacje eliminowały ryzyko defraudacji czy nieprawidłowości.

Aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie administracji finansowej konieczne jest ukształtowanie funkcjonalnej i adekwatnej do potrzeb struktury organizacyjnej nie tylko urzędu gminy i wydziału finansowego ale też całego systemu obsługującego gospodarkę finansową gminy. System taki powinien uwzględniać kompetencje urzędników i pracowników odpowiadających za właściwą gospodarkę finansową, ich wiek i doświadczenie, predyspozycje oraz wszelkiego rodzaju sytuacje nie dające się przewidzieć np. choroba i potrzeba zastępstw.

Wśród urzędników samorządowych ustawia o samorządzie terytorialnym wymienia skarbnika i sekretarza, określając. Ze uczestniczą oni w posiedzeniach zarządu bez prawa głosowania. Pozycja skarbnika została ustawowo uzbrojona w instytucję kontrasygnaty. Otóż w przypadku, gdy czynność prawna podjęta przez gminę może spowodować powstanie zbiorowwch zobowiązań pieniężnych, to jej skuteczność wymaga kontrasygnaty /podpisu akceptującego/ glówmego księgowego budżetu /skarbnika/ łub osoby przez niego upoważnionej. Odmowa takiej kontrasygnaty wymaga zawiadomienia rady gminy oraz regionalnej izby obrachunkowej. Skarbnik zobowiązany jest jednak dokonać kontrasygnaty na pisemne polecenie przełożonego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>