ZARZĄDZANIE GMINĄ CZ. II

Sukces samorządu terytorialnego jest funkcją stworzonych jej warunków przez państwo oraz wykorzystania miejscowego potencjału. Efektywna realizacja rozległego zakresu działania gmin i zróżnicowania charakteru ich zadań, wymaga spełnienia trzech podstawowych warunków:

– zagwarantowania władzom gminnym szerokich kompetencji decyzyjnych:

– zapewnienia odpowiedniego kręgu wykonawców zadań w postaci funkcjonujących różnych jednostek organizacyjnych:

– zagwarantowania gminom wystarczających środków finansowych.

Do warunków wpływających na skuteczność działania samorządu terytorialnego, warunków, które wykreować powinny lokalne elity rządzące, należy zaliczyć:

– przejrzystą strategię, która jest narzędziem zarządzania umożliwiającym łączenie efektywności bieżącego działania z sukcesem w przyszłości. Samorządy bowiem muszą traktować kluczowe sprawy stojące przed społecznością lokalną, jako szeroko pojęte kwestie dotyczące całej społeczności lub jej części. Na podstawie znajomości takich problemów można zbudować strategię samorządu, uwzględniającą krótką, średnią i długą perspektywę czasową:

– skuteczne reagowanie, czyli wypracowanie jak najbardziej skutecznego sposobu reagowania na potrzeby swojej społeczności:

– środki i wybór sposobu działania, po wyborze strategii działania należy zastanowić się nad wykorzystaniem dostępnych środków, będzie to wymagać dokonania wyboru konkretnej polityki działania opartej na najsolidniejszych informacjach i znajomości potrzeb społeczności lokalnej:

– cele, czyli konkretyzacja celów określających co ma zostać osiągnięte w granicach dostępnych środków:

– normy działania i kontrolę, czyli ustalenie norm określających pożądaną jakość pracy na każdym stanowisku w urzędzie gminy, oraz normy określające standard

– budowanie kultury organizacyjnej oraz klimatu, w którym organizacja funkcjonuje, zależy od postaw reprezentowanych w ugrupowaniach radnych. Kultura organizacyjna gminy musi być zgodna z wzorcami tych grup, w przeciwnym razie konieczne będzie takie dostosowanie kultury, aby odpowiadała woli większości. Czynnikiem, który może pomóc w określeniu kultury organizacyjnej gminy jest postawa radnych (członków wybieralnych) w odniesieniu do zaangażowania społeczności lokalnej, efektywności procesu realizacji zadań, oszczędności w wykorzystaniu zasobów. bezpośredniej realizacji usług przez jednostki organizacyjne gminy, działalności handlowej, lokalnych inicjatyw gospodarczych, zadowolenia interesantów-89.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>