ZARZĄDZANIE SAMORZĄDAMI TERYTORIALNYMI

Wynikiem zmian ustrojowych w Polsce po 1989 roku było m.in. utworzenie samorządów terytorialnych. Ta zmiana pozycji ustrojowej gmin doprowadziła przede wszystkim do upodmiotowienia społeczności lokalnej, która z mocy prawa tworzy gminę na określonym terytorium. Tym samym, z dotychczasowej jednostki podziału terytorialnego. przekształciła się w terytorialny związek samorządowy. Trzeba jednak podkreślić, że istota samorządu polega na utworzeniu i akceptacji przez państwo w dużym stopniu niezależnego od niego systemu organów i wyposażenie ich w odpowiednie kompetencje władcze. Wstępnym warunkiem tego jest zaakceptowanie przez władze państwa odrębnej sfery interesów społeczności lokalnej przy jednoczesnym istnieniu interesów całego społeczeństwa. Odrębność ta musi być określona trwałym i najwyższym aktem prawnym287 a jego podstawą musi być nadanie gminie osobowości prawnej i jej uwłaszczenie. Doświadczenia demokracji zachodnich dowodzą, że system władzy lokalnej skuteczniej niż administracja scentralizowana zarządza sprawami lokalnymi. Stąd wynika potrzeba ustalania daleko idącej samodzielności samorządów terytorialnych /gmin a także powiatów samorządowych/ w podejmowaniu decyzji odnoszących się do najbliższego otoczenia. Nie może to jednak oznaczać całkowitej autonomii i niezależności od państwa. Miejsce i pozycję samorządu terytorialnego w systemie organów publicznych wyznacza zawsze ustawodawstwo państwowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>