Zasady finansowania Sejmiku

Budżet sejmiku jest jednodzialowy /dział 91 -administracja państwowa, rozdział 9148/ i winien być przedłożony w postaci projektu przez prezydium do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – nie przewiduje się dlań instytucji prowizorium budżetowego. Przewodniczący sejmiku zobowiązany jest ogłosić uchwalę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania, bowiem finanse sejmiku, podobnie jak samorządów terytorialnych. są jawnie. Wszystkie operacje finansowe wykonywane są przez bank /sejmik sam wybiera bank – z wyjątkiem NBP/ wg zasad określonych w sferze budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedkłada prezydium /odpowiedzialne za prawidłową gospodarkę finansową/, zaś sejmik podejmuje uchwalę o udzieleniu bądź nie absolutorium dla prezydium. Analizując wydatki sejmików, można wyróżnić kilka podstawowych, powtarzających się pozycji:

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych /mieszczą się w tym głównie diety delegatów’ wypłacane w związku z udziałem w posiedzeniach statutowych/:

– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i ich pochodne /głównie pracowników etatowych i pracujących na umowę – złocenie’:

– utrzvmanie biura, usługi niematerialne, zakup materiałów i podróże służbo« e:

Oruanem kontrolującym prawidłowość gospodarki finansowej sejmiku jest regionalna izba obrachunkowa RIO a fonii} tej kontroli są rozbudowane, łącznie z koniecznością przedkładania RIO projektów budżetu i sprawozdań z jego realizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>