Zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydaje przewodniczący zarządu

– oplata za pobyt osoby w izbie wytrzeźwień w związku z wykonywaniem przez gminę obowiązku zorganizowania i prowadzenia izb wytrzeźwień204:

– oplata za usuwanie drzew i krzewów pobierana i ustalana przez gminę na podstawie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska20-„‚: opłaty drogowe pobierane na podstawie ustawy o drogach /m.in. przeprawy promowe, przejazdy pojazdów o ciężarze i gabarytach przekraczających normy, parkowanie na drogach/206 w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów określające zasady wprowadzenia opłat, organ upoważniony do ich pobierania oraz określenia wysokości stawki:

– opłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej /wydaje przewodniczący zarządu lub upoważniony do tego sołtys/207:

– opłaty i kary dotyczące pasa drogowego, gminy zarządzają drogami gminnymi i z tego tytułu pobierają opłaty lub kary /w przypadku niedotrzymania warunków określonych w zezwoleniu/ za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg /nie dotyczy to urządzeń telekomunikacyjnych/208:

– kary i grzywny nakładane przez straż komunalną zgodnie z prawem o wykroczeniach oraz nakładane w celu przymuszenia w związku z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>