Zmiany uchwały budżetowej

Zarząd po uchwaleniu budżetu przygotowuje szczegółowy podział dochodów i wydatków według: działów, rozdziałów i paragrafów – co ułatwi wykonywanie budżetu. Zmiany uchwały budżetowej w ciągu roku budżetowego mogą być dokonywane z zastosowaniem odpowiedniej procedury, przy czym:

– przed uchwaleniem zmiany wymagane są opinie tych komisji, których zakresu dotyczą zmiany oraz opinia komisji budżetu i finansów:

– zarząd ustala terminy związane z opracowaniem odpowiednich materiałów poprzedzających sesję rady. na której wnosi się z.mianę:

– przewodniczący rady ustala terminy opiniowania zmian przez poszczególne komisje:

Zarząd wykonuje budżet i po jego realizacji składa sprawozdanie w terminie ustawowym. Zarząd gminy opracowuje: roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów i przesyła regionalnej izbie obrachunkowej oraz wojewódzkiemu urzędowi statystycznemu:

– odrębne roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów i przesyła regionalnej izbie obrachunkowej i wojewodzie:

Rada gminy rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w terminie do 30 kwietnia po roku sprawozdawczym i podejmuje decyzję w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi. Absolutorium to akt organu nadrzędnego, najczęściej wybieranego, zwalniający organ podporządkowany od odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. Można leż przyjąć, że jest to uznanie czyjejś działalności w określonym zakresie za prawidłowa. W odniesieniu do samorządu terytorialnego chodzi o prawidłowe lub nie wykonanie budżetu uchwalonego przez radę. Zatem absolutorium nie odnosi się do całokształtu działalności zarządu lecz !edenie do rozpatrzenia i oceny wykonania budżetu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>