Zróżnicowanie potencjału poszczególnych gmin

Aż do 1993 roku zakres zadań i kompetencji wszystkich gmin byl identyczny. Przy dużym zróżnicowaniu potencjału poszczególnych gmin nie było to rozwiązanie dobre. Duże gminy całkiem zasadnie uważały, że znaczną część zadań wypełnianych na ich terenie przez administrację rządową (na przykład prowadzenie szkól średnich, placówek ochrony zdrowia, instytucji kultury, domów pomocy społecznej, eksploatacja dróg) mogą wykonywać lepiej, niż wykonuje je administracja rządowa. Istniała jednak obawa, że do przejęcia takich zadań nie jest przygotowana znaczna część gmin mniejszych, o słabszym potencjale ekonomicznym. Stało się oczywiste, że dalsze utrzymywanie zasady jednolitości kompetencji gmin będzie hamowało ważne proces stopniowego rozszerzania zakresu zadań przekazywanych gminom.'”

Obok zadań własnych i zleconych, gminy i inne osoby prawne mogą prowadzić działalność gospodarczą, jeśli wymagają tego potrzeby publiczne1. Pozwala to na lepsze zaspokajanie potrzeb lokalnych, a także może przynosić dochód. Zaspokajanie rosnących potrzeb finansowych gmin powoduje, żc sięgają one po nowe źródła dochodów, m.in. do emisji obligacji komunalnych. Do niedawna najczęstszym sposobem pozyskiwania środków były kredyty bankowe. Nowe prawo o obligacjach powoduje, że papiery dłużne stają się korzystniejsze od kredytu. Na mocy ustawy z 1995 roku , na rynek kapitałowy wkroczyły gminy i powiązane z nimi przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Emisja obligacji pozwala na pominięcie pośredników i dotarcie do pieniędzy innych, niż banki, instytucji finansowych: funduszy powierniczych, emerytalnych i ubezpieczeniowych. Sprzedaż obligacji w ofercie publicznej staje się dodatkową, specyficzną formą promocji gminy i jej planów rozwojowych zarówno na swoim terenie i w całym kraj LI-‚2.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>