ZWIĄZKI I POROZUMIENIA KOMUNALNE CZ. II

W przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w 1994 roku badaniacli m.in. nad funkcjonowaniem związków gmin. zapytano radnych o wykorzystywanie lej formy do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Z analizy uzyskanych informacji wynika, że ponad ‚/, gmin nie należała do żadnego związku międzygminnego i dotyczy to przede wszystkim gmin wiejskich. Wśród powodów nie zawarcia /wstąpienia/ związku stwierdzano przede wszystkim, że nie było takiej potrzeby /głównie radni ze wsi/ oraz, że brak było informacji o możliwości utworzenia takiego związku /też wieś/. Radni z gmin należących do związków międzygminnych pozytywnie oceniają efekty wspólnego działania /prawie 2/3 respondentów/, wśród ocen negatywnych dominują rolnicy nie inte- resując\ się polityką”4. Trzeba przyznać. ze te samorządy które wykorzystały praw ną możliwość utworzenia związku międzygminnego dla rozwiązywania wspólnego potrzeb zbiorow ości lokalnej uzyskują z tego tytułu korzyści i postrzegają to wyraźnie radni. Tam zaś. gdzie nie podjęto prób utworzenia związku międzygminnego, bądź gdzie nie powiodły się takie próby, opinia o możliwościach związków międzygminnych w lepszym wykorzystaniu miejscowego potencjału dla rozwiązywania problemów lokalnych jest mało pozytywna. Może ‚w szeregu wypadkach z pewnością tak jest/ to świadczyć o niedostatecznej wiedzy o związkach międzygminnych oraz o niedostatecznej aktywności lokalnych elit rządzących.

W 1996 roku funkcjonowało ponad 140 związków międzygminnych, które powołane zostały przede wszystkim do prowadzenia inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną: wodociągów, gazociągów, kanalizacji, transportu miejskiego i sieci telefonicznych. Niektóre związki międzygminne zajmują się promocją gmin. oczyszczaniem miast, wsi i osiedli, ochroną środowiska itp. Związki międzygminne, zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, przejmują też zadania administracji rządowej7–.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>